زبان بازرگانی  ,آموزش زبان  ,کولر گازی ال جی  ,خرید هاست سی پنل  ,صنایع دستی اصفهان  ,عکس بازیگران ایرانی  ,کتاب  ,میناکاری  ,ویبره  ,خرید دامنه  ,اخبار روز  ,گن لاغری  ,
 سلامت رواني سلامت رواني سلامت رواني

پيچك فايل

پايان نامه بررسي رابطه بين تفكر غير منطقي و سلامت رواني

پايان نامه بررسي رابطه بين تفكر غير منطقي و سلامت رواني

پايان نامه بررسي رابطه بين تفكر غير منطقي و سلامت رواني

بررسي رابطه بين تفكر غير منطقي و سلامت رواني در دانشجويان

فهرست

چكيده                                                      1

فصل اول: كليات تحقيق                               2

مقدمه                                                      3

بيان مسئله                                                5

سوال مسئله                                              6

هدف تحقيق                                              6

اهميت و ضرورت تحقيق                              6

فرضيه هاي تحقيق                                      7

متغير هاي تحقيق                                        7

فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق                  9

مقدمه و كليات                                             10

تعريف                                                        11

مشكل تعريف                                               11

تاريخچه                                                        15

مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران             27

هدف بهداشت رواني و سلامت عمومي                            35

پيشگيري                                                                    36

پيشگيري اوليه                                                             37

نظريه آلبوت اليس در رابطه با تفكر غير منطقي                  52

مباني نظري                                                                 53

نظريه شخصيت                                                            54

رشد شخصيت                                                              57

منشا اضطراب و رفتار ناسازگار                                          58

اهداف درمان                                                                62

فنون درمان                                                                   63

فصل سوم: تعيين روش تحقيق                                         64

جامعه مورد مطالعه                                                         65

حجم نمونه                                                                    65

روش نمونه گيري                                                            65

معرفي ابزار تحقيق                                                          65

معرفي پرسش نامه تفكر غير منطقي                                   66

روش تحقيق                                                                    67

روش آماري مربوط به فرضيه ها                                          68

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها                                    69

جدول 1-4 نمرات آزمون                                                     70

تجزيه و تحليل داده ها                                                       72

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري                                           82

بحث و نتيجه گيري                                                            83

پيشنهادات                                                                        85

محدوديت هاي تحقيق                                                       86

ضمائم و پرسشنامه سلامت رواني گلدنبرگ                              87

پرسشنامه سلامت عمومي(GQH)                                          88

دستور اجرا و پرسشنامه سلامت عمومي(GQH)                        90

نمره گذاري                                                                         92

منابع و ماخذ                                                                      95                                                                              

چكيده :

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين سلامت رواني و تفكر غير منطقي در بين داشجويان غير بومي رشته هاي صنايع و تربيت بدني ورودي 85 ـ 84 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند : 1 ـ بين سلامت رواني و تفكر غير منطقي دانشجويان رابطه وجود دارد . 2 ـ بين سلامت رواني دانشجويان رشته صنايع و تربيت بدني تفاوت معني داري وجود دارد . 3 ـ بين تفكر غير منطقي دانشجويان رشته صنايع و تربيت بدني تفاوت معني داري وجود دارد . كه جامعه مورد مطالعه دانشجويان رشته هاي صنايع و تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر ورودي 85 ـ 84 است كه 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون سلامت رواني گلندبرگ كه داراي 28 سوال 5 گزينه اي است و آزمون تفكر غير منطقي 30 سوال كه داراي دو گزينه بله وخير است كه جهت آزمون فرضيه 5 از روي ضريب همبستگي پيلرولون و ازروش آماري t و تغيير مستقل براي  فرضيه هاي اول و دوم و سوم كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين سلامت رواني وتفكر غير منطقي رابطه معني داري وجود دارد ولي بين سلامت رواني دانشجويان رشته صنايع و تربيت بدني تفاوت معني داري وجود ندارد و همين طور بين تفكر غير منطقي در بين دانشجويان صنايع و تربيت بدني تفاوت معني داري وجود ندارد .

فصل اول

كليات تحقيق

مقدمه :

اعتقاد داريم كه تندرستي يكي از نعمتهاي بزرگ در زندگي انسان است و نمي توان  منكر شد كه سلامتي رواني در زمره بالاترين نعمتهاست افرادي كه به نحوي ازلغا با بيماران رواني ، عقب ماندگي ذهني و معتادين به مواد مخدر و اكس سرو كار دارند به اين امر اعتقاد كامل دارند . بديهي است بيماران رواني مخصوص به يك قشر و يا طبقه خاصي نبوده وتمام طبقات جامعه را شامل مي گردد و تعصب نسبت  به بيماران رواني به قدري است كه هنوز نه تنها در كشور ما بلكه در بيشتر كشورهاي جهان آمار دقيق و منظمي مربوط به بيماران رواني در دسترس نيست  در ايران فقط 10 در صد تخت هاي بيمارستاني متعلق به بيماران رواني و در حدود 12 درصد بودجه بهداشتي كشور صرف بيماران رواني مي گردد مسئله افزايش بيماريهاي رواني موضوع روز بوده و رابطه مستقيم با سير صعودي رشد جمعيت و افزايش فشارهاي عاطفي و هيجاني دارد تاريخچه بهداشت و سلامت رواني با توجه به وجود بيماريها رواني از زماني كه بشر وجود داشته و مخصوصا زندگي اجتماعي را شروع كرده همراه بوده است پيدا كردن شروع آغاز هر نهضتي بخصوص نهضتهاي اصلاحي و علمي به علت داشتن منابع گوناگون و چند جانبه مسئله مشكلي است در حقيقت روان پزشكي را مي توان قديمي ترين حرفه و تازه ترين علم به شمار آورد قديمي ترين چون بيماريهاي رواني از قديم وجود داشته و سقراط در سال 377 تا 460 سال قبل از ميلاد عقيده داشته كه بيماران رواني را مانند بيماران جسمي بايد درمان كرد و تازه ترين علم براي اينكه تقريبا از سال 1930 بعد از تشكيل اولين كنگره بين الملي بهداشت رواني بود كه روان  پزشكي به صورت جزئي از علوم پزشكي شهر و سازمان روان پزشكي و مراكز پيشگيري در كشور هاي مترقي يكي بعد از ديگري فعاليت خود را شروع كردند و اكثرا همه اين مشكلات از طريق افكار و باورهايي است كه مي تواند زندگي آدمي را دستخوش آسيب كند كه باعث سعي كرد اين افكار را از ذهن خود جدا كرد .

موسوي پور  ـ 1381 ـ ص 17

بيان مسئله :

بيماريهاي رواني مانند بيماريهاي جسماني كشنده نيستند اگر چه خودكشي يكي از علل مرگ ومير بيماران رواني است ولي از نظر آماري و مقايسه با مرگ و بيماري جسماني     مي توان آن را ناديده گرفت عدم درك از نحوه شيوع بيماري و حتي ايجاد رفتارهاي غير طبيعي در آدمي باعث بهم خوردن سلامت روحي ورواني افراد ميشود و گاهي عوامل و عللي وجود دارد كه باعث ايجاد بهم خوردن سلامت رواني شود كه مي توان آن را به افكار و  باور هاي فرد نسبت دارد كه گاهي اوقات افكار نادرست و به كارگيري روشهاي نادرست در زندگي باعث ايجاد ناراحتيهاي رواني مي شود و گاهي اوقات دوري از خانواده در بين جوانان و مشكلات ناشي از آن مانند امكانات اقتصادي و تغذيه و پيدا شدن دوستان ناباب و عوض شدن راه زندگي تامل در عدم سلامت رواني مي تواند دخالت داشته باشد .

سوال مسئله :

آيا بين تفكر غير منطقي و سلامت رواني رابطه وجود دارد ؟

آيا بين تفكر غير منطقي دانشجويان ـ صنايع و تربيت بدني تفاوت وجود دارد ؟

آيا بين سلامت رواني دانشجويان صنايع و تربيت بدني تفاوت وجود دارد ؟

هدف تحقيق :

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين سلامت رواني و تفكر غير منطقي است و اينكه آيا باورهاي غلط و منفي مي تواند در فرد و سلامت روحي  آن نقش بسزايي داشته باشد و آيا افكار نادرست در امور زندگي مي تواند فرد را دوچار تنش كند و اينكه آيا دوري از خانواده در بين جوانان اين تفكرات رابيشتر و بيشتر مي كند يا نه ؟

اهميت و ضرورت تحقيق

عدم سازش و وجود اختلالات رفتاري در جوامع انساني بسيار مشهود و فراوان است در هر طبقه و صنفي و در هر گروه و جمعي اشخاص نا متعادلي زندگي مي كنند بنابراين در مورد همه افراد اعم  از كارگر ، دانش پژوه  و پزشك و ... خطر ابتلا به ناراحتي هاي رواني است كه همه اينها مي تواند از باورهاي غلط و منفي آدمي در ذهنش نشات گرفته باشد كه بايد آدمي از راه حلهايي استفاده كند كه كمتر با اين موارد دست و پنجه نرم كند دانشجويان دانشگاه معمولا افراد برگزيده هر جامعه هستند و آنها معمولا از لحاظ هوش بر ديگر همسالان خود برتري دارند و اغلب از لحاظ موقعيت اجتماعي و اقتصادي از ديگر جوانان برخوردارند با اين وجود در دانشگاهها عده اي از دانشجويان افراد پيكسوت و عده زيادي نورتيك است و گاهي اين عوامل به جهت دوري از خانواده يا تفكرات باطل و منفي است كه دانشجو در صورت نبود خانواده به خود و ذهنش راه مي دهد كه با ارائه اين تحقيقات اميد است كه اين مشكلات روحي و ذهني قشر جوانان را كاهش داد و طوري كه اين جوانان با اميد و افكارمثبت و منطقي بتوانند سلامت روحي و رواني خود را افزايش دهند كه اين تحقيقات در محيط هاي آموزشي و خانواده مي تواند نقش بسزايي داشته باشد .

احمدي 1380 ـ ص21

فرضيه هاي تحقيق :

1 ـ بين تفكر غير منطقي و سلامت رواني دانشجويان رابطه معني داري وجود دارد .

2 ـ بين تفكر غير منطقي دانشجويان صنايع و تربيت بدني تفاوت معني داري وجود دارد .

3 ـ بين سلامت رواني دانشجويان صنايع و تربيت بدني تفاوت معني داري وجود دارد .


برچسب:
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: 1395/8/13 ساعت: ۱۴ توسط:pichakfile : -1.html">

بررسي رابطه بين سلامت رواني و سازگاري اجتماعي

بررسي رابطه بين سلامت رواني و سازگاري اجتماعي

بررسي رابطه بين سلامت رواني و سازگاري اجتماعي

اين فايل داراي فرمت word  و قابل ويرايش مي باشد.

بررسي رابطه بين سلامت رواني و سازگاري اجتماعي

فصل اول:كليات تحقيق
مقدمه
بيان مساله
سوال مسئله
هدف تحقيق
اهميت وضرورت تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
متغيرهاي پژوهشي
 فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
سازگاري اجتماعي چيست؟
تعريف سازگاري اجتماعي
تعريف عملياتي سازگاري اجتماعي
سازگاري اجتماعي به عنوان يك علم
سازگاري اجتماعي به دنبال علل رفتارهاي اجتماعي است
عوامل مؤثر بر شكل گيري رفتار اجتماعي
چرا مطالعه ي سازگاري اجتماعي لازم است
جامعه پذيري؛ اجتماعي شدن فرد
شيوه هاي جامعه پذيري
دو نقش اساسي جامعه پذيري
جامعه پذيري انتظاري
باز جامعه پذيري (دوباره اجتماعي شدن)
عوامل يا كارگزاران جامعه پذيري
ساز و كارهاي جامعه پذيري
طبقه اجتماعي؛ ديگر عامل جامعه پذيري
نظريه هاي جامعه پذيري
نظريه هاي جامعه شناختي جامعه پذيري
نظريه خود آيينه اي كولي
نظريه ي نقش پذيري ميد
نظريه هاي روان شناختي جامعه پذيري
نظريه جامعه پذيري فرويد
نظريه شناختي رشد پياژه
نظريه ها در سازگاري اجتماعي
تقليد
تقويت
تبادل اجتماعي
آيا هميشه خوبيها جبران مي شود؟
تعريف بهداشت رواني
مشكل تعريف
مختصري درباره تاريخچه و پيشينه بهداشت رواني در ايران
تاريخچه بهداشت و سلامت روان
فصل سوم: تعيين روش تحقيق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
ابزار جمع آوري اطلاعات
پرسشنامه سلامت عمومي
روش تحقيق
روش آماري مربوط به فرضيه ها
فصل چهارم: يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري :
پيشنهادات :
محدوديت :
منابع و مآخذ
 
مقدمه
روان شناسان اجتماعي تمايل دارند بدانند كه انسانها چگونه درباره يكديگر مي انديشند و چگونه بر يكديگر اثر مي گذارند و اثر مي پذيرند ، با اين حال تنها ايشان نيستند كه به اين مسائل علاقه نشان مي دهند بلكه انسان شناسان ، جامعه شناسان و حتي رمان نويسان و فيلسوفان نيز به مطالعه اين گونه مسائل تمايل نشان مي دهند اريكسون پس از جستجو و بررسي بسيار درباره جنبه ناخودآگاه انسان و تضادهايي كه علل رفتارهاي طبيعي و غير طبيعي او را توجيه مي كند كه هويت و نوع تفكر به آن را مورد بررسي قرار مي دهد و اينكه هويت كه حاكي از تحول در امور جنسي و يافتن خود و درك از خويشتن نزد بزرگسالان و تضادهاي ناخودآگاه آنان است شكل مي گيرد و او اضافه مي كند كه تمام احساسهاي ناخودآگاته كه از آنها و نوجوانان نشات مي گيرد يكي از ويژگي هاي انسان دارا بودن نيروي انديشه است كه باعث هويت است انسان به ياري انديشه توانسته است به خوديابي برسد كه اين مي تواند باعث هويت در جوانان شود كه تفكر منطقي و يافتن آن در ذهنيت مي تواند راهكاري جديد باشد و اريكسون خواسته است زندگي روزانه نوجوانان را با تمام پريشاني به اضطراب و آشفتگيهايش بازسازي كند و اين نوآوري و دگر گوني در روش نگرش به نتايجي به بار آورده كه ژرفترين و استوارترين اعتقادهاي در واقع رشد هويت است كه منجر به رسيدگي عاطفي ، جنسي ، اجتماعي و ... مي شود در افراد با شخصيت هاي نا رسيده « من » ضعيف و شكننده است و بخشي از سازگاري اجتماعي كه در دوران كودكي به وقوع مي پيوندد بدان سازگاري اجتماعي مي گويند و اين همان شيوه اي است كه كودكان ارزشها ، سوگيريهايي كه در آينده با آن مواجه خواهند شد ، ياد مي گيرند و همه مي دانيم كه موقعيتهايي نيز وجود داشته است كه در آن اجتماعي شدن دوباره در تنهايي صورت گرفته است و به همين دليل از اين فرايند به طور مصيبت باري استفاده استثماري شده است .
سازگاري اجتماعي چيست؟
     سازگاري اجتماعي شاخه اي از علوم انساني و علمي نسبتأ جوان است كه بعد از پيدايي و رشد روان شناسي عمومي و جامعه شناسي به عنوان دانشي نو مطرح شده و در دانشگاههاي دنيا و از جمله كشور ما تدريس مي شود. اين دانش تازه از راه رسيده و نوپا ديوارهاي سخت و ستبري كه روان شناسي و جامعه شناسي را از هم جدا مي كرد فرو مي ريزد و تباين فرد و جامعه را كه ساليان دراز موجب استنتاج هاي نادرست علمي و عملي بود از ميان برمي دارد و به عنوان نظمي واسطه اي ميان جامعه شناسي و روان شناسي قرار مي گيرد و به مطالعه فرد (رفتارها،نگرش ها، باورها و ...) در محيط اجتماعي مي پردازد؛ زيرا فرد به خاطر وابستگي هايش به جامعه و پيوندهايش با گروههاي مختلف اجتماعي كه دارد از آنها متأثر مي شود و بر آنها اثر نيز مي گذارد. از اين رو روان شناسي اجتماعي مي تواند در جنبه هاي گوناگون زندگي اجتماعي مورد استفاده گيرد.
طبقه اجتماعي؛ ديگر عامل جامعه پذيري
    طبقه اجتماعي از مردمي كه داراي قدرت، منزلت و امتياز تقريبأ يكساني برخوردارند،تشكيل مي شود. موقعيت طبقاتي به طور تمام و كمال بر همه ي جنبه هاي زندگي مردم از جمله : ديدگاه هاي سياسي، رفتارهاي جنسي، عضويت در گروه ها،نوع غذا و انتظار از زندگي مردم اثر مي گذارد. در واقع با توجه به دامنه نفوذ تفاوت هاي طبقاتي، مي توان گفت كه ارزش ها و گرايش هاي كودكان متأثر از موقعيت طبقاتي والدينشان است.
ملوين كوهن (1979) جامعه شناس آمريكايي شواهدي به دست مي دهد كه ارتباط و پيوند بين طبقه اجتماعي و فرآيند جامعه پذيري را تأييد مي كند. كوهن با 200 نفر كارگر و 200 زوج طبقه متوسط كه اكثرأ فرزندي در كلاس پنم دبستان داشتند، مصاحبه كرد. او دريافت كه والدين طبقه متوسط بر عكس والدين طبقه كارگر گرايش هايي چون : "به خود متكي بودن"، "استقلال داشتن" و "كنجكاو بودن" را در فرزندان خود به وجود مي آورند. از سوي ديگر، والديني كه از طبقه كارگر برخاسته بودند بيشتر بر همنوايي ظاهري با قوانين تأكيد مي كردند و علاقمند بودند كه فرزندانشان مرتب و تميز بوده و از قوانين پيروي كنن.
تفاوت هاي طبقاتي در فرآيند جامعه پذيري به طور مستقيم وابسته به هدفها در آينده است. والدين برخاسته از طبقه كارگر معمولأ بر اين باورند كه موفقيت هاي شغلي و تداوم آن بستگي به توانايي فرزندانشان در همنوايي و اطاعت از قانون دارد. اما والدين طبقه متوسط موفقيت آينده را نتيجه جسارت و ابتكار فرزندان خود مي بينند. از اين رو، احساس فرزندان برخاسته از طبقه متوسط بر اين است كه كنترل بيشتري بر سرنوشت خود اعمال كنند.
«منابع و مآخذ»
1 ) ترور . ج . اندايت 1376- كنترل اضطراب و استرس و «روش هاي مقابله با اضطراب و استرس» مترجمان : احسن تو زنده جاني –نسرين كمال پور، نشر : مرنديد.
2 ) كلاپلان، ويركول سادوك . 1382. خلاصه روان پزشكي (علوم رفتاري –روان پزشكي) ترجمه : دكتر نصرت الله پورافكاري، نشر : آينده سازان –شهر آب.
3 ) كيم پالگ، آرتور جاسنگي (1381)، راهنماي كاربردي روان درماني گروهي (ترجمه : زينب رزوان، نرگس جانزاده)، ناشر : مؤسسه انتشاراتي تيمور زاده، نشر طبيب.
4 ) اس جي ئي، ليتدزي، جي، ئي، پاول، 1379، تشخيص و درمان اختلال هاي رواني بزرگسالان در روان شناسي باليني (ترجمه، دكتر محمدرضا نيكخو و هاما ياك آواديس يانس) نشر شابك.
5 ) دلاور. علي (1376) روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي. تهران نشر ويرايش.
6 ) شريفي. حسن پاشا و نجفي زند (جعفر 1375) روش هاي آماري در علوم رفتاري، تهران نشر دانا.
7 ) آزاد، حسين 1377، آسيب شناسي رواني 2، تهران انتشارات بعثت.
8 ) بياني، احمد 1380، روش تحقيق در علوم تربيتي، انتشارات نور، تهران.
9 ) بهاوري، محمود 1379، نقش اجتماعي افراد، انتشارات ني، تهران.
10 ) ستوده، هدايت الله 1380 روان شناسي اجتماعي، انتشارات آواي نور، تهران.
11 ) دلاور، علي 1381، آمار استنباطي، انتشارات رشد، تهران.
12 ) دلاور، علي، 1379، روش تحقيق، انتشارات رشد، تهران.
13 ) رحيميان، حوريه بانو، 1380، روان درماني و نشريه هاي مربوط به آن، انتشارات آگاه تهران.
14 ) شفيع آبادي، عبدالله 1379، نظريه روان درماني، انتشارات ارجمند، تهران.
15 ) سياسي، علي اكبر، 1380، روان شناسي شخصيت، انتشارات نور، تهران.
16 ) ستوده، هدايت الله، 1379، آسيب شناسي اجتماعي، انتشارات نور، تهران.
17 ) گنجي، حمزه، 1380، روان شناسي رشد، انتشارات رشد، تهران.
18 ) منصور، محمود، 1379، روان شناسي شخصيت، انتشارات رشد، تهران.
19 ) ولي زاده، حسين، 1378، مسائل نوجوانان و جوانان، انتشارات پيام نور، تهران.
20 ) ونداد، علي، 1379، مسائل هويتي نوجوانان، انتشارات پيام نور، تهران.


برچسب:
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: 1395/4/24 ساعت: ۰۸ توسط:pichakfile : -1.html">

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان

موضوع پايان نامه : بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان دبستاني

اين پايان نامه داراي پرسشنامه ميباشد

چكيده                                                       1

فصل اول:كليات تحقيق                                 2

مقدمه                                                        3

بيان مسئله                                                 5

سوال مسئله                                                6

اهداف تحقيق                                             6

اهميت و ضرورت تحقيق                               6

فرضيه هاي تحقيق                                       7

متغيرهاي تحقيق                                          7

تعاريف عملياتي و نظري واژه ها و مفاهيم         8

فصل دوم: پيشينه و اربيات تحقيق                    9

مقدمه و كليات                                             10

تاريخچه                                                       16

مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران           32

بهداشت رواني و ورزش                                              41

مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش                                  49

نقش بزرگسالان در ورزش كودكان و نوجوانان                 50

نقش مربي در بهداشت رواني                                      52

پژوهش در انگيزه ، رضايت و تعارض                            53

بهداشت رواني و اجتماع                                             56

عوامل اجتماعي موثر در بهداشت رواني                          59

مركز راهنمايي كودك                                                   60

كودكان و نوجوانان ناسازگار                                          61

علل پيدايش رفتار كودكان و جوانان ناسازگار                    62

علل عاطفي                                                                63

درمان                                                                        64

پيشگيري                                                                    66

فصل سوم: روش تحقيق                                                69

جامعه مورد مطالعه                                                       70

روش نمونه گيري                                                           70

ابزار اندازه گيري درتحقيق                                               71

روش تحقيق                                                                  72

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها                                   73

جدول 1-4: نمرات خام آزمودني ها از آزمون سلامت رواني       74

جدول 2-4 : مقايسه سلامت رواني                                      78

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري                                         81

بحث و نتيجه گيري                                                           82

محدوديت هاي تحقيق                                                      84

پيشنهادات                                                                       85

ضمائم پرسشنامه سلامت رواني گلدنبرگ                                86

پرسشنامه سلامت عمومي(QHG)                                        87

منابع و ماخذ                                                                    95

چكيده :

هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از مقايسه سلامت رواني در بين دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار و فرضيه دوم عبارتند از بررسي افزايش زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهر ابهر كه 80نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده كه انتخاب نمونه ها بطور تصادفي بوده است و جهت آزمون فرضيه ها از روش آماريtمتغيير مستقل و.... استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه تاثير افزايش زنگ ورزش در بالا رفتن سلامت رواني دانش آموزان مي تواند تاثير زيدي داشته باشد و همين طور بين دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار از لحاظ سلامت رواني تفاوت معني داري وجود دارد .

فصل اول

كليات تحقيق

مقدمه :

نوجواني و كودكي دوره اي از زندگي انسان را تشكيل مي دهد كه مخصوصا براي طرح سوال درباره ارزشهاو اصول اخلاقي و ايجاد سلامت رواني مساعد است . جيمز ويلسون معتقد است كه انسان با حس ايجاد سلامت رواني. حسي كه خيلي تجلي مي كند مي تواند زندگي رو به آرامش براي خود رقم بزند كودكان با توانايي حرف  زدن متولد مي شوند اما اگر كسي حرف زدن را به آنها ياد ندهد آنها حف نخواهند زد همين متولد در ايجاد سلامت رواني هم مي تواند دخالت داشته باشد به طوري كه اگر در محيط خانه و يا حتي مدرسه در ايجاد سلامت روحي و رواني براي كودكان قدم برنداشته حتما كودك دچر حالات رواني مانند اضطراب ، گوشه گيري ...............و موارد ديگر خواهد شد كه قضاوت اخلاقي بر دلايل و برهايي استوار است كه اين برهانها را بر حسب ديدگاه ها هدفهايي كه آنها را بر مي انگيزند به شش مرحله تقسيم كرده و آن گاه دوباره در سه سطح جاي داده است كه به دليل رويدادهاي اجتماعي وپيامد هاي منحصر به فرد در دوران كودكي و دوره ها ي بهراني براي فرزند و گاهي اوقات روابط نامناسب والدين با هم ديگر در جلوي چشم كودك باعث تحولاتي در روحيه كودك مي شود كه گاه با تاوان سختي روبه روست . سلامت رواني و ايجاد آن در افراد در تمامي سنين مورد اهميت قرار مي گير كه باعث ترقي و رسين به اوج مي شود و گاهي آدمي با ايجاد روحيه سالم و بي دغدغه مي تواند به اوج خود شكوفايي برسد كه تمام اين رسيدن ها به عواملي مانند خانه –خانواده –والدين و مدرسه و مربيان بستگي دارد كه به عنوان مثال و مسئله اي كه در تحقيق حاضر مورد توجه است رسيدن به اوقات آزاد كودكان به كارها و عمليات سالم و توجه به اطراف دور و بر خود و استفاده بهينه مي تواند در ايجاد سلامت رواني دخالت داشته باشد و همين طور خانواده كه در رسيدن به شكوفايي كودك چه از لحاظ فكري –جسمي مي تواند نقش موثر داشته باشد .

در برخي از جوامع ، تغيير موقعيت به كمك مراسم ورود كه گذر از كودكي به بزرگسالي رااز نظر اجتماعي نشان مي دهد باعث اختلالاتي در سلامت رواني مي شود كه آن را مي توان با محبت و كارهاي روزانه –شركت داشتن در محافل دوستانه سلامت جبران كرد .

                                                           

بيان مساله :

روان شناسي علم تحقيق در رفتار موجودات زنده و به ويژه در تفكر و احساس و رفتار بشراست به همين دليل از چندي پيش روان شناسان علاقه شديدي نسبت به مشكلات عملي كه براي افراد بشر پيش مي آيد و راه حل هايي كه مي توان براي آنها پيشنهاد داد . پيدا كرده اند منظور از روان شناسي علاوه بر پيشرفت علمي و صنفي ، بهبود بخشيدن به زندگي انسان نيز همت اين علاقه روز افزون روان شناسان به مسائل روزمره و علمي بشر ، موجب شده است كه دانش ما در افراد بويژه كساني كه دچار مشكلات رواني هستند ، به طور قابل ملاحظه اي افزايش يابد و به اين شكل كه در سلامت روحي و رواني فرد چيزهاي متنوعي در زندگي مي تواند تاثير گذار باشد و حتي گذراندن اوقات فراغت همانطور كه دوست داريد مي تواند باعث ايجاد سلامت رواني در فرد شود ايجاد راه ح هاي جديد در مدارس و به كار بردن ورزش در سلامت نوجوانان مي تواند موثر باشد . مساله مورد نظر در تحقيق حاضر بررسي تاثير ورزش در سلامت رواني است و اينكه آيا ورزش مي تواند تاثير مثبت داشته باشد يا نه ؟

سوال مسئله

1-   آيا ورزش در سلامت رواني تاثير دارد ؟

2-   آيا سلامت در افرادي كه ورزش مي كنند بيشتر از افرادي كه ورزش نمي كنند است ؟                  

اهداف تحقيق :

هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير زنگ ورز را افزايش آن در ايجاد سلامت رواني كودكان در مقاطع حساس زندگي است و اينكه آيا اين كودكان با ورزش بيشتر و قرار گرفتن در يك محيط سالم و بون دغدغه به اوج سلامت روحي و رواني مي رسند و هدف ديگر اينكه بين افرادي كه ورزش مي كنند سلامت رواني بيشتر از افرادي است كه ورزش نمي كنند .

اهميت و ضرورت تحقيق

بطور كلي ورزش بخش مهمي از فرهنگ و جامعه ماست و در برگيرنده ورزش كاران و مردم در تمامي مراحل زندگي مي شود كه در فرهنگ ايران ،  ورزش كاران همواره توأم با خصلت هاي جوانمردي و صداقت و ياري دادن به ديگران  و دستگيري ازضعفا و...بوده است نمونه هاي فراوان از اين موضوع در ادبيات كشورمان و بويژه در حماسه عظيم فردوسي موجود است . شركت در فعاليت هاي ورزشي اغلب تاثير درماني بر كودكان و نوجواناني كه دچار اختلال عاطف و يا معلوليت رشدي هستند دارد ، ورزش به كودكان و نوجوانان و حتي بزرگسالان اين فرصت را مي دهد كه ارتباطات جسمي ، رواني و اجتماعي برقرار كنند و حتي بزرگسالان اين فرصت را مي دد كه ارتباطات جسمي ، رواني و اجتماعي برقرار كننده هستند ضمن اينكه احساس اعتماد به نفس و تسلط بر مسائل را در آنها تقويت مي كنند . ( شاملو- 159ص-1382)

فرضيه هاي تحقيق

1-   بين افزايش زنگ ورزش و سلامت رواني دانش آموزان رابطه معني دار آماري وجود دارد .

2-   سلامت رواني در بين افراد ورزشكار در مقايسه با افراد غير ورزشكار بيشتر است.

متغييرهاي تحقيق

افزايش زنگ ورزش = متغيير وابسته

سلامت رواني = متغيير مستقل


برچسب:
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: 1395/4/23 ساعت: ۱۸ توسط:pichakfile : -1.html">

بررسي رابطه بين ميزان باورهاي ديني و سلامت روان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

بررسي رابطه بين ميزان باورهاي ديني و سلامت روان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

بررسي رابطه بين ميزان باورهاي ديني و سلامت روان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

بررسي رابطه بين ميزان باورهاي ديني و سلامت روان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

چكيده پژوهش
پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين ميزان اعتقادات مذهبي و سلامت رواني اهتمام ورزيده است. جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر تشكيل مي دهد. با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي تعداد، 400 نفر (200 نفر پسر و 200 نفر دختر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. براي آزمايش فرضيه ها از پرسشنامه سنجش ميزان باورهاي مذهبي و سلامت رواني مورد استفاده قرار گرفت.
پس از جمع آوري داده ها فرضيه پژوهشي كه شامل 4 فرضيه بود مورد تجزيه و تحليل واقع شد. براي بدست آوردن ميزان ارتباط با وجه اشتراك بين دو گروه از ضريب همبستگي استفاده به عمل خواهد آمد.
فصل اول
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف پژوهش
متغيرهاي پژوهشي
فرضيه هاي پژوهشي
تعريف مفاهيم و تعريف عملياتي واژه ها
.......................................................
فصل دوم
ادبيات تحقيق
الف ) تئوري تحقيق
ب ) بيشينه پژوهش
الف ) تئوري هاي تحقيق
قرآن و سلامت رواني
.......................................................
فصل سوم
روش تحقيق
نوع پژوهش
ابزار گردآوري داده ها
جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري
1 ) نوع مطالعه، روش و نحوه اجراي تحقيق
 
مقدمه
آدمي در طول زندگي خود با پديده هاي گوناگون سر و كار داشته است و نسبت به اين پديده در او شناختهاي معين و احساسات بخصوص پديد مي آيد و نوعي آمادگي در او پيدا مي شود كه نسبت به آنها شيوه معيني رفتار مي كند. در اكثر جوامع بشري چه از جنبه تاريخي و چه در زمانهاي معاصر نهاد اساسي در شكل گيري شخصيت افراد مؤثر است كه عبارتند از : اجتماع، خانواده، مدرسه، همسالان و مذهب كه ممكن است عواملي چون وسايل ارتباطي جمعي تبليغات، ايدئولوژي هاي خاص تأثير اين نهادها را تا حدودي تحت الشعاع قرار دهند. شناخت اين عوامل بخصوص در رابطه با بهداشت رواني امري ضروري. توجه به مذهب يك رويكرد جديد نيست بلكه امري است كه ساليان دراز توجه دانشمندان مختلف را چه تجزيه و تحليل دلايل رد آوري به مذهب و چه در جهت و نحوۀ تأثير آن بر فتار بخود جلب كرئه است.
در عصر كنوني يك سلسله پرسشها و ترديدهايي نسبت به مسائل نسبت به مسائل مذهبي در ذهن جوانان ايجاد شده كه نتيجۀ مستقيم آن ايجاد شك و اضطراب و ناآرائي در ميان اين طبقه از جامعه شده است.
عصر ما از نظر ديني و مذهبي خصوصاً براي طبقه جوانان عصر اضطراب و بحران است و سؤالات كهن و فراموش شده نيز از نوع مطرح ساخته است كه سلامت رواني جوانان را تحت پوشش خود قرار داده است (مطهري، 1348، ص 49) مذهب مي تواند راهگشاي بسياري از مشكلات اخلاقي و رواني باشد واژه هاي علمي درمان نفس پس از شناساندن ريشه هاي بيماري هاي رواني و با استمداد او از جهاني ديني و وحي آسماني و طرح شده است كه مي تواند ما را از بسياي از كتب جديد روان شناسي و سلامت رواني به ميزان قابل توجهي بي نياز سازد چون علم مي خواهد از راه تفكر و استدلال و تجزيه و تحليل به واقعيتهايي برسد تا زماني كه خود فرد نقش فعالي در روند سلامت رواني خود به عهده نگيرد بعضي از سياستها در جامعه بي بهره است. بهره برداري از دستگاه الوهيت و معامله با خدا حداقل يك آمادگي فردي مي خواهد يك ايمان، يك تسليم بخصوص و علاقه و حتي تمرينها و انجام دادن اعمالي را لازم دارد. و بسا كه استعدادي را مي خواهد و توفيقي هم بايد ياري كند، ليكن اگر فرد با دستگاه الوهيت آشنا شد اگر مردمي خدا را شناختند. اگر سران قومي با اين قدرت آشنا شدند، مگر پيشوايان جماعتي خود را با اين نيرو مرتبط كردند آن وقت است كه هر گونه سعادتي، ترقي و پيشرفتي نه تنها ميسر است بلكه دوام نيز مي يابد.
اعتقادات مذهبي
اعتقادات مذهبي جريان است اجتماعي است كه در طول تاريخ تمدن انسان در بستر زمان جريان داشته است مدارك باستانشناسي نشان مي دهد هيچ وقت بدون مذهب نبوده است اگر بگوئيم مذهب خط زندگي انسان است خلاف نگفته ايم. (آل اسحاق، 1369).
تعريف اعتقادات مذهبي
تعهد و پايبندي يك جامعه مذهبي به استانداردها و موازين اخلاقي بطوري كه در زندگي يك عده افراد معين ملاحظه مي كنيم. (هدايتي، 1377).
احساسات مذهبي جوانان
شناخت تمايلات طبيعي و تمنيات فطري جوانان و ارضاي صحيح و معتدل هر يك از آن تمايلات اساسي ترين پايه تربيت نسل جوان است.
در آئين مقدس اسلام تربيت نسل جوان براساس احياء تمام تمايلات فطري و هدايت همه خواهش هاي طبيعي استوار است. جواني كه در مكتب آسماني اسلام تربيت مي شود و جسم و جانش با تعاليم رسول اكرم پرورش مي يابد يك انسان واقعي است و در زندگي از تمام سعادت و خوشبختي برخوردار است او داراي سرمايه ايمان و اخلاق است و جز به پاكي و نيكي فكر نمي كند.
او با اتكا به خداوند بزرگ روحي مطمئن و آرام دارد و در مقابل پيش آمدهاي زندگي خود را نمي بازد و شخصيت معنوي خويش را از دست نمي دهد و هرگز از انجام وظايف خويش شانه خالي نمي كند او از تمام لذائذ زندگي بطور مشروع و بقدر مصحلت برخوردار است و در خويش احساس امنيت مي كند. جان . بي . كايزل مي گويد : هر چند زندگي مي كنيم در مبدأ وجود اين عالم كنجكاوتر مي شويم و در پي بردن به كيفيت زيبائي و نيكي حقيقت آفريننده و روابط ما با او بيشتر اصرار مي ورزيم، پروردگار خود علت اوليه آفرينش است. بشر فطرتاً خود بدون مربي اصول اوليه خوبيها و بديها را درك مي كند و طبعاً مايل است بخوبيها بگرايد و از بديها اجتناب نمايد.
ژان ژاك رسو مي گويد : به تمام ملل دنيا نظر بيندازيم در بين تمام اين عادات و رسوم بي نهايت متنوع همه جا همان اصول عدالت نو درستي همان قوانين اخلاقي همان مفاهيم نيكي و بدي را خواهيد يافت به عقيده روان شناسان دوران بلوغ و جوان دوره بروز احساسات مذهبي و شكفته شدن تمايلات ايماني و اخلاقي است. جوانان بطور فطري تمايل دارند از مبدأ عالم با خبر شوند، خداوند خالق را بشناسد و او را پرستش كنند جوانان با طبع انساني خود در جستجوي حق اند و در راه پي بردن به حقيقت مجاهده و كوشش مي كنند.
ابعاد فعاليتهاي بهداشت رواني :
1 ) پيشگيري : هدف اصلي در اين مرحله كليه فعاليتهاي استكه از پيدايش يا افزايش مشكلات روحي و اختلافات رواني جلوگيري مي كند؛
2 ) درمان : در درمان، علاوه بر شناسايي عوامل به وجود آورنده اختلافات فراواني اعم از جسمي و يا رواني بايد به حذف يا كاهش تأثير اين عوامل تا حد ممكن اقدام شود. ضمناً چون فرد كمبتبلا به اختلال رواني حتي بعد از درمان و بهبودي از سازمان رواني شخصيتي بي ثبات و آسيب پذيري برخوردار است بايد مراقب بود كه حتي الامكان عوامل مخل و مزاحم در محيط تعليل يابد تا سلامت رواني او حفظ شود و از بازگشت احتمالي بيماري، جلوگيري به عمل آيد؛
3 ) بازتواني : هدف اصلي از فعاليتهاي بازتواني، اين است كه به موازات درمان اختلالات رواني بايد توانايي هاي از دست رفته فرد به وي بازگردانده شوند تا بتوانند به گونه اي مفيدي به زندگي خانوادگي و اجتماعي و محيط شغلي خود باز گردد.
عوامل مؤثر در تأمين بهداشت رواني
انسان براي حفظ و تأمين سلامت رواني، از جهات مختلف رواني دقيقاً بايد تحت كنترل و مراقبت خود و ديگران قرار گيرد. اين واقعيتها عمدتاً از طريق عوامل زير انجام مي گيرد :
1 ) خانواده      2 ) عوامل اجتماعي و فرهنگي       3 ) خود (احمدي، 1373)
انگيزه دينداري يك انگيزه رواني است كه ريشه در فطرت و سرشت انسان دارد. زيرا انسان در اعماق وجود خود انگيزه اي را احساس مي كند كه او را به تحقيق و تفكر درباره ي آفريدگار خويش و جهان هستي چاره جويي از او پناه بردن به او را مي دارد و به هنگام فشار مشكلات و گرفتاري هاي زندگي از او كمك مي خواهند اصولاً انسان امنيت و آرامش خويش را در حمايت و سرپرستي خداوند از خود مي يابد.
اساس مذهب چيست؟
به عقيده پيسكاناليز «استنباط مذهبي ما از كائنات، مشروط به وضع ما است.» «طفل» خود را در مقابل جهان عظيمي، احساس مي كند. نخست مادر و سپس پدر حامي او در مقابل خطرات است با اين وصف احساسات نسبت به پدر آمبر والانس است و پدر همانطور كه مورد تحسين است، موجب بين نيز هست، بيم طفوليت در بلوغ نيز امتداد دارد و فرد بالغ به كليه خطراتي كه در زندگي وي را تهديد مي كند آشنا مي شود او نيز مانند طفلي در مقابل جهان ضعيف به پشتيباني و حمايت، نظير آنچه در سنن اوليه كنار پدر از آن برخوردار مي شد نيازمند است.
بنابراين پس از نخستين چهره اين پدر در خاطر خود كه در طفوليت اقتدار بي نهايت برايش تصور مي كرد وي را به صورت يك واقعيت و يك الوهيت، معني يك نوع فوق بشر تحقق يافته مي نگرد.
 الوهيت حمايت كننده بدواً در توسيتم به صورت يك سلف حيواني قبول شده است. ولي هنگامي كه خدايان ظاهر مي شوند. حيوانات توتميك حيوانات مقدس آنها شده، به منظور ابراز فداكاري براي آنها قرباني مي شوند خداي مذاهب بعد از توسيتم، هميشه به صورت پدري با رتبه بسيار رفيع است فرد معتقد به خدا ايجاد عالم را بشير تولد خود تصور مي كند اين پدر مقدس است كه از او حفاظت كرده همچنين طرز تشخيص امور مجاز و ممنوع را به وي مي آموزد و تعديل غرايز را به وي تعليم كرده و به او فرمان اطلاعات از ضمير اخلاقي مي دهد. بنابراين مذهب در نتيجه احتياج به قابل تحمل ساختن اضطراب توليد شده است و در اين صورت بايد آنرا مانند يك توهم تلقي كرد كه يك توهم الزاماً يك اشتباه است جنبه خاص توهم، ناشي بودن آن از اميال بشري است ما يك اعتقاد را هنگامي كه محرك اساسي آن تحقق يك ميل باشد توهم مي ناميم.


برچسب:
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: 1395/4/23 ساعت: ۱۸ توسط:pichakfile : -1.html">

بررسي سلامت رواني سالمندان آسايشگاهي و غير آسايشگاهي

بررسي سلامت رواني سالمندان آسايشگاهي و غير آسايشگاهي

بررسي سلامت رواني سالمندان آسايشگاهي و غير آسايشگاهي

بررسي سلامت رواني سالمندان آسايشگاهي و غير آسايشگاهي

فهرست
چكيده
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
سؤال مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعاريف عملياتي و نظري واژه ها و مفاهيم
فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق
تعريف                  
مشكل تعريف    
تاريخچه      
مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران  
اهميت، دامنه، حدود و زيان بخشي بيماري هاي رواني در جامعه
علل افزايش و شيوع بيماريهاي رواني  
با شور و شوق پير شدن    
خانواده    
دوستي ها        
روابط اجتماعي : تنهايي و انزوا
محل زندگي
خانه سالمندان  
سالمند كيست؟  
قانون سالمندي  
واقعيات خانه سالمندي  
نگاهي به خانه سالمندان و گرايش افرادپير براي ورود به اين خانه ها  
چرا اين عزيز را به جمع هم سالان خود نبريم؟  
مراكز ارائه دهنده خدمات بهداشتي به خانواده  
آيا سالمندان گرايشي به خانه سالمندان دارند؟!
مشكلات اقتصادي عزت نفس سالمندان را خدشه دار ميكند
افراد سالمند و مشكلاتشان درخانه سالمندان  
تحقيقات انجام شده
فصل سوم : روش تحقيق
جامعه آماري    
نمونه روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري در تحقيق  
شيوه اجراي آزمون  
نمره گذاري  
روش تحقيق
روش تجزيه و تحليل دادها
فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل دادها
تجزيه و تحليل داده ها  
آزمون فرضيه تحقيق
نمودار مربوط به تجزيه و تحليل دادها
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري  
بحث و نتيجه گيري  
محدوديت ها
پيشنهادات
منابع
پيوست  
چكيده:
در تحقيق حاضر سلامت رواني سالمندان آسايشگاهي و غير آسايشگاهي شهرستان ابهر مقايسه شد . فرضيه هاي عنوان شده عبارت بودند از اينكه بين سلامت رواني سالمندان آسايشگاهي و غير آسايشگاهي تفاوت وجود دارد و بين خرده آزمونهاي رواني مانند اختلال اضطرابي ، جسماني ، افسردگي ، اجتماعي سالمندان آسايشگاهي تفاوت وجود دارد كه جامعه مورد عبارت بود از ، سالمندان آسايشگاهي و غير آسايشگاهي كه 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديد و آزمون سلامت رواني گلد برگ بر روي آنها اجراء گرديد نتايج بدست آمده حاكي از آن بود كه بين سالمندان آسايشگاهي و غير آسايشگاهي در زير مقياس هاي سلامت رواني و خود سلامت رواني تفاوت وجود دارد . به عبارت ديگر ، سالمندان غير آسايشگاهي از سلامت رواني كمتري نسبت به سالمندان آسايشگاهي برخوردار بودند .
واژه هاي كليدي : سالمندي ، آسايشگاه و سلامت رواني .
مقدمه  
       در طول قرن بيستم انسان بيش از تمام تاريخ دست خوش دگرگوني از نظر شيوه هاي زندگي ، روابط اجتماعي و مسائل بهداشتي روانپزشكي شده است . تلاش شتابزده براي صنعتي شدن و گسترش سريع شهرنشيني و زندگي ماشيني كه لازمه آن مقبول شيوه هاي نوين زندگي است اثر معكوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتي تازه اي را به بار آورده است اوضاع اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي نابسامان جهان و بار مشكلات اجتماعي و محيطي و رواني واكنش هاي بيمارگونه بسياري در افراد و جوامع به وجود آورده است كه خود سبب وخيم تر شدن اوضاع و نامساعد تر شدن محيط زيست شده است . پيري روز بروز مسئله جدي و بزرگي در كشورهاي در حال پيشرفت و پيشرفته مي شود و بخصوص افراد پير و طرز زندگي آنان اكثراً مسائل رواني، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي را پيش مي اورند و دوران پيري از نظر سلامت رواني بسيار حايز اهميت است و از نظر پيشگيري بايد به خاطر داشت كه معمولي ترين بيماري هاي رواني در افراد پير عبارتند از پيسكوزهاي پيري ، اختلالات رواني ناشي از اختلالات عروقي ، كمبود اكسيژن و از بين رفتن فعاليت هاي عادي مغز كه با كم شدن روابط اجتماعي از دست دادن مسئوليت و تربيت پسران و دختران بعلت ازدواج و جدا شدن آنها ، بازنشسته شدن و از دست دادن نزديكان و اطرافيان توأم مي گردد و حتي گاهي جدا سازي سالمندان از خانه و كاشانه و در كنار خانواده و بچه ها بودن مي تواند در روحيه آنها به قدري تأثير گذار باشد كه نتوان كاري از پيش برد . از اوايل انقلاب صنعتي بطور روز افزوني خانواده ها ، از زير بار مسئوليت سالمندان شانه خالي مي كنند وسالمندان هم اكنون بين تازه واردين بسياري از بيمارستانهاي رواني كشورها پيشرفته حتي 40 درصد از مجموع بستري شدگان را تشكيل مي دهند اگر چه در گروههاي سني بالا تعداد از زنان مسن خيلي بيشتر از مردان است و لي تعداد مردان بستري شده در اين بيمارستانها بيشتر از زنان مي باشد زيرا در اين سنين زنان انعطاف پذيري بيشتري از مردان اند و خود را بهتر اداره مي كنند . هم چنين از تعداد بستري شدگان تعداد بيشتري بيمار از طبقات پايين اجتماع كه از نظر اقتصادي فقيرتر بوده و تحت بزرگي از سكنه شهرهاي بزرگ را تشكيل مي دهند وجود دارد به طوري كه افراد مسن همگي از انزواي اجتماعي دلتنگند والدين مي نالند كه فرزندانشان آنقدر كار مي كنند و يا به خود مشغولند كه فرصت ديدار و يا حتي تلفن كردن به آنها را ندارند و گاهي اوقات وارد شدن به يك آسايشگاه مي شود محل دوم زندگي سالمندان كه هر كدام از اين محيط ها  مي توانند تاثيري سو برروي سالمند داشته باشد . اين پديده ها شايد بيشتر مربوط به عوامل اجتماعي است تا عدم هماهنگي در ميزان وقوع بيماري در سنين بالا و اين نكته شايان توجه است . ( ميلاني فر –1385)
بيان مسأله  
       همانطور كه شرح داده شد مسئله افراد مسن در جوامع مسئله جدي و بزرگي را مخصوصا در سالهاي اخير ايجاد كرده است . اهميت مسئله بيشتر از اين نظر است كه بروز بعضي از اختلالات رواني ، رفتاري ، شخصيتي ، حافظه و عدم مقرارت زندگي به تنهايي ، احتياج به حمايت ديگران و نظاير آن با عث شده است كه پيران را جزء بيماران رواني قلمدادو در آنان را در بيمارستان رواني بستري نمايند . با وجودي كه به عقيده بعضي بيشتر اشكالات افراد مسن در نتيجه از بين رفتن اعمال طبيعي و عادي نسج مغز است ولي از دست دادن اعتماد به نفس ، ارتباط اجتماعي ، مسئوليتهاي شغلي و حتي افراد خانواده يا فاميل مهمترين عامل هستند شخص مسن اكثرا متوجه درون خود مي شود ، افسرده مي گردد و دچار مشغوليات هيپوكندرياك و هذيان بخصوص درباره كار دستگاههاي گوارشي و كار ديواسكولر مي شود ، تنهايي احساس مي كند علاقه و خبرگي حرفه ي خود را كم كم از دست مي دهد و در يك دايره معيوب قرار مي گيرد كه همان عوارض پيري است و فكر اينكه مبادا فرزندان آنها را طرد كنند خود باعث مي شود از لحاض رواني دچار تغيير و تحول شوند اين برعهده قشر جوان است كه با بكار گيري اصول بتواند در جهت راحت زيستن سالمندان كمك باشد و اين مساله آيا منزل و خانه و خانواده مي تواند سلامت روحي و رواني پيران را برگرداند يا خير ( شاملو–1385 )
در تحقيق حاضر به اين نكته توجه داريم كه آيا محيط خانه سالمندان براي سالمندان مناسب است و آيا در كنار گروهي از هم سن و سالها مي تواند در جهت ادامه زندگي يك سالمند نقش داشته باشد . يا نه و آيا سلامت روحي و رواني در بين سالمندان حاضر در خانه سالمندان و سالمندان غير آسايشگاهي متفاوت است و اينكه سالمندان كه در خانه و يا كنار فرزندان خود هستند سلامت رواني بالاتري دارند .
بحث و نتيجه گيري :
    سلامت رواني در بين افراد از لحاظ روحي و رواني و جايگاه آن در زندگي  اجتماعي نقش بسزايي داشته به اين صورت كه كارشناسان امور سالمندان بر اين باورند 50 درصد افرادي كه به خانه سالمندان سپرده مي شوند زودتر مي ميرند اين در حالي است كه اگر در كنار خانواده خود زندگي كنند از طول عمر و عزت نفس بيشتري برخوردار مي شوند و اين سالمندان از لحاظ شاخص هاي اجتماعي و افسردگي و اضطرابي و جسماني بيشتر در معرض عدم سلامت رواني هستند در تحقيق حاضر به مقايسه سلامت رواني در بين سالمندان آسايشگاهي و غيرآسايشگاهي شهرستان  ابهر پرداخته شد كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از: 1) بين سلامت رواني سالمندان آسايشگاهي و غيرآسايشگاهي تفاوت وجود دارد 2) بين مقياس هاي اختلال اضطرابي 3) اختلال جسماني 4) اختلال افسردگي 5 ) اختلال اجتماعي در بين سالمندان آسايشگاهي و غير آسايشگاهي تفاوت وجود دارد نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين سلامت رواني سالمندان آسايشگاهي  و سالمندان غير آسايشگاهي تفاوت وجود دارد و از لحاظ زير مقياس هاي سلامت رواني از لحاظ اختلال اضطرابي –اجتماعي –افسردگي –جسماني . بين سالمندان آسايشگاهي و غير آسايشگاهي تفاوت وجود داردو تحقيق حاضر اين را نشان داد سالمنداني كه در منزل زندگي مي كنند از لحاظ سلامت رواني بالاتر از سالمنداني در آسايشگاه زندگي مي كنند، كه نتايج تحقيق حاضر با تحقيق الهياري در سال 1368 مطابقت وي در تحقيقي تحت عنوان بررسي مقايسه عزت نفس در بين افراد سالمند و ميانسال مرد شهرستان انزلي نشان داد كه عزت نفس در ميان سالان بيشتر از افراد سالمند است .
اصغري در سال ( 1371 ) در تحقيقي تحت عنوان مقايسه راهكارهاي سلامت رواني در بين افراد مسن بدون همسر و افراد مسن با همسر كه بالاي 70 سال دارند نشان داد كه سلامت رواني در بين سالمندان با همسر بيشتر از سلامت رواني در بين سالمندان بدون همسر است .
سرابي در سال 1368 مطابقت وي در تحقيقي تحت عنوان مقايسه اضطراب در بين سالمندان مراكز آسايشگاهي و سالمندان غيرآسايشگاهي شهر تهران كه نشان داد كه بين اين سالمندان تفاوت وجود دارد و اضطراب در بين سالمندان آسايشگاهي بالاتر از سالمندان غيرآسايشگاهي است .
مسروري در سال 1371 در تحقيقي تحت عنوان بررسسي رابطه افسردگي و سلامت رواني در بين سالمندان حدود  سني 70 ساله شهرستان نور كه نشان داد كه بين افسردگي و سلامت رواني سالمندان رابطه وجود دارد .
و همين طور تحقيقي مي سون در سال 1961 كه تحقيقي تحت عنوان بررسي سلامت رواني بر روي پيران كارمند و پيران بازنشسته در شهر نيويورك آمريكا از طريق سلامت رواني گلدبرگ به اين نتيجه رسيده است كه سالمنداني كه مشغول به كار هاي روزانه و عهدار مسؤليتي هستند به نسبت بيشتر از پيران بازنشسته داراي سلامت رواني هستند .
و همين طور ملور رابينسون در سال 1982 در تحقيقي تحت عنوان مقايسه سالمندان مراكز آسايشگاهي و غيرآسايشگاهي را مورد توجه قرار داده است كه متوجه شده كه سالمندان آسايشگاهي در مراكز با هم نوعان خود بيشتر به بحث و بررسي مي پردازند و همين طور از هر لحاظ پشت و پناه همديگر هستند تا سالمنداني كه كه در منزل زندگي مي كنند  .
منابع
- آزاد ، حسن ، 1385 ، رواني (1) –تهران: انتشارات رشد
- اصغري ، مجيد ، 1371 ، مقايسه راهكارهاي سلامت رواني در بين افراد مسن و بدون همسر و افراد مسن با همسر –دانشگاه رودهن .
- الهياري –مصطفي، مقايسه عزت نفس افراد سالمندان ميانسال مرد شهرستان ( انزلي )
- بياني ، احمد ، ( 1384 ) . روش تحقيق در علوم تربيتي تهران : انتشارات نور
- پاشا شريفي ، مصطفي ، ( 1383 ) . روانشناسي شخصيت –تهران انتشارات بهار
- سرابي ، بهمن ، ( 1368 ) . سالمندان مراكز آسايشگاهي و سالمندان غيرآسايشگاهي شهر تهران –دانشگاه علوم تحقيقات تهران .
- شاملو ، سعيد ، ( 1384 ) بهداشت رواني تهران : انتشارات صبا
- شروبي ، محمود ، ( 1382 ) سلامت روان و جسم –تهران: انتشارات صبا
- دلاور ، علي ، ( 1385 ) . آمار استنباطي –تهران :انتشارات رشد
- دلاور ، علي ، ( 1385 ) . روش تحقيق در علوم تربيتي –تهران: انتشارات رشد
- كريمي ، يوسف ، ( 1385 ) . روان شناسي شخصيت –تهران: انتشارات رشد
- گنجي ، حمزه ، ( 1384 ) . روان شناسي رشد- تهران : انتشارات سمت
- محمودي ، بهادر ، ( 1383 ) . روان شناسي فردي –تهران: انتشارات بهمن
- مسروري ، احمد ، ( 1370 )،  بررسي رابطه افسردگي و سلامت رواني در بين سالمندان حدود سني 70 ساله . شهرستان تبريز
- لطف آبادي ، حسين ، ( 1385 ) . روان شناسي پيري- تهران:انتشارات رشد.
 


برچسب:
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: 1395/4/21 ساعت: ۱۶ توسط:pichakfile : -1.html">

رابطه حمايت اجتماعي با سلامت رواني در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

رابطه حمايت اجتماعي با سلامت رواني در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

رابطه حمايت اجتماعي با سلامت رواني در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

رابطه حمايت اجتماعي با سلامت رواني در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

 
اين فايل داراي فرمت word و قابل ويرايش و داراي پرسشنامه مي باشد.
چكيده
تحقيق رابطه حمايت اجتماعي با سلامت رواني در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر كه در اين تحقيق به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است.
داراي ابعاد و ميدان گسترده و وسيعي است. زيرا حمايت هاي اجتماعي  داراي ابعاد و زير مجموعه هاي گوناگون است.آيا حمايت اقتصادي والدين و نهادها و حتي خود دانشگاه (در قالب وام دانشجويي) حمايت اجتماعي بحساب نمي آيد؟
آيا حمايت هاي اجتماعي مثل احترام به نقد و نظر و انتظارات آنها و علايق آنها حمايت اجتماعي نبست؟
پس حمايت هاي اجتماعي شامل حمايت هاي اقتصادي ، علمي و آموزشي ، اجتماعي ، عاطفي و ارتباطي و همه گونه پشتيباني و حمايت از دانشجويان را شامل مي گردد و سلامت رواني هم در واقع شاخص و ميزاني است كه در اين تحقيق GHQاست. كه در 28 سئوال با سه گزينه بلي –خير و تا حدي آمده است و شامل شاخص ها و برآوردهاي متنوعي از اوضاع و احوال فردي و ذهني و عصبي و غيره است كه در 28 سئوال ذكر شده است و در فصل چهارم داده هاي بدست آمده نيز تحليل شده است.
در فصل اول اين تحقيق به بيان مساله در همين موارد و نيز اهميت و ضرورت تحقيق و اينكه چه ضرورتي براي ارتباط دادن حمايت هاي اجتماعي و سلامت رواني وجود دارد چه نتايج و تبعاتي از اين ارتباط حاصل مي شود ، آمده است.
در تعيين و ارائه اهداف به حمايت هاي اجتماعي منطقه اي و حمايت هاي ملي و سلامت رواني در اثر حمايت هاي اجتماعي آمده است .
با تعيين فرضيه سلامت رواني و حمايت هاي اجتماعي به متغيرهاي مختلف تحقيق اشاره شده است و به تعريف مفاهيم و اصطلاحات اشاره شده است.
در فصل دوم به مباني نظري و تئوري از جمله مناسبات اجتماعي و آموزش در خانواده و تحركات اجتماعي و نياز به موقعيت و حمايت هاي اجتماعي و كاركردهاي اجتماعي و انگيزه نياز به موفقيت و ضرورت هاي خارجي و دگرگوني هاي اجتماعي اشاره شده است و به مفاهيم كهتري و مهتري و تاثير آنها در سلامت رواني اشاره شده است.
در ادامه به تحقيقات مرتبط با موضوع در كشور و استان اشاره شده است.
در فصل سوم به روش تحقيق و جامعه و حجم نمونه و روش نمونه گيري توام با ابزار گردآوري اطلاعات و روش گرد آوري اطلاعات آمده است.
و در فصل چهارم با تجزيه تحليل توصيفي و استنباطي داده ها پرداخته شده است و رابطه معني داري يافته ها و همبستگي آنها اشاره شده است.
و در فصل پنجم با ذكر و بيان نتيجه گيري و ذكر محدوديت ها و مشكلات و پيشنهادات تحقيق حاظر به پايان برده شده است.
فهرست مطالب
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله  
اهميت و ضرورت تحقيق
فرضيه ها
اهداف تحقيق  
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق  
پيشينه نظري تحقيق
فصل سوم : روش تحقيق
روش تحقيق
جامعه
حجم نمونه
ابزار جمع آوري اطلاعات
روش گردآوري اطلاعات
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم : نتيجه گيري
نتيجه گيري
مشكلات و محدوديت ها
پيشنهادات
منابع و ماخذ
ضمائم و پيوست ها
مقدمه :
از ويژگي ها و خصوصيات دائمي و فطري بشر نيازمند بودن موجود انساني است، از ابتداي توّلد، نياز به مراقبت، نياز بهداشت، نياز به امنيت و در كودكي و نوجواني، نياز به آموزش و نياز به تربيت و نياز به تغذيه نياز به ورزش و حركات و در جواني نياز به ازدواج، استقلال، شغل از جمله از مهمترين نيازهاي ذكر شده تا اواخر دوره جواني است. امّا آنچه امروزه بخصوص در نظام هاي سيستمي و سازماني و متمركز ضرورت دارد. حمايت هاي اجتماعي و سياسي و ... است. كه جوانان و افراد سخت به آن نياز دارند.
اگر دانشجو درس مي خواند، اگر دانشجو صاحب فكر و ايده اي است يا اگر دانشجويي درصدد انتقاد سازنده است، اگر دانشجويي از سبك و شيوه درسي اسنادي به هر؟ دليل گريزان است اگر دانشجويي به سيستم آموزشي انتقاد دارد و اگر دانشجويي در نوع روابط سازماني اشكال مي گيرد، بايد مورد حمايت و پشتيباني قرار گيرد. تا ضمن ابراز عقيده و همراه ساختن ديگران فضاي مسموم را پاك و ديگران را حداقل نجات دهد و گمراهان و موارد خلاف و حتّي روشهاي غلط اصلاح گردند. و روز به روز شاهد برطرف برطرف شدن ابرهاي ظلم و تبعيض و ناكارآمدي و تجلّي عدالت و شايسته سالاري و صداقت باشيم.
در غير اين صورت دانشجو اگر حمايت نشود و يا حتي خداي ناكرده تهديد شود سلامت رواني و بهداشت رواني فرد از هم گسيخته و مختل مي گردد.
با اين مقدمه در اين تحقيق قصد بررسي تأثيرات و كاركردهاي حمايت هاي اجتماعي اعم از حمايت مالي، حمايت آموزشي، حمايت اداري، حمايت گروهي در تشكيل انجمن ها و جمعيت ها و گروه ها حمايت هاي سياسي از جمله آزادي گفتمان و ابراز عقيده و نظر، آزادي روزنامه و جرايد و نشرّيه و بولتن، آزادي متينگ و جلسه، آزاديهاي فردي در نحوۀ استفاده از كتاب و فكر و عقيده و باور و نگرش و گرايش تا آنجا كه به آرمان ها و ايدئولوژي و قانون اساسي پذيرفته شده قريب به اتفاق مردم لطمه وارد نشود.
در غير اينصورت دانشجو اگر حمايت نشود و يا حتّي خداي ناكرده تهديد شود سلامت رواني و بهداشت رواني فرد از هم گسيخته و مختل مي گردد.
با اين مقدمه در اين تحقيق قصد بررسي تأثيرات و كاركردهاي حمايت هاي اجتماعي اعم از حمايت مالي، حمايت آموزشي، حمايت اداري، حمايت گروهي در تشكيل انجمن ها و جمعيّت ها و گروه ها حمايت هاي سياسي از جمله آزادي گفتمان و ابراز عقيده و نظر، آزادي روزنامه جرايد و نشريّه و بولتن، آزادي متينگ و جلسه، آزاديهاي فردي در نحوۀ استفاده از كتاب و فكر و عقيده و باور و نگرش و گرايش تا آنجا كه به آرمان ها و ايدئولوژي و قانون اساسي پذيرفته شده  قريب به اتفاق مردم وارد نشود. در اين تحقيق ضمن بررسي دقيق و همه جانبه حمايت هاي اجتماعي در عصر حاضر به نقش حمايت ها در تأمين بهداشت رواني دانشجويان پرداخته ايم. و بديهي است، در مقابل عدم حمايت و يا تهديد و تحديد باعث انباشت خواسته ها و انتظارات و نظرات و ايده ها و آراء و نگرش ها در ذهن افراد شده كه گاهاً به صورت انتقادهاي خصمانه و ايرادگيري هاي شديد و خصمانه و دشمن و خصومت ريشه اي با نظام خوران مي كند.
و در اين تحقيق تكيه و دامنه عمده تحقيق تأثير حمايت هاي مختلف اجتماعي بر سلامت رواني دانشجويان تبيين شده است.
بيان مسئله :
در اجتماعات و جوامع امروزي بهداشت و سلامت رواني از ارجحيّت و اولّويت خاصّي برخوردار است. چرا كه در گذشته بسته بودن زندگي مردم و محدوديت هاي شكل زندگي قومي و قبيله اي و گروهي بصورت پراكنده و عدم نياز اقوام و گروه هاي ديگر به يكديگر مگر فقط در مبادلات اقتصادي محدود، و نيز زندگي ايستا و تكراري كشاورزي و دامداري و يا حداكثر حرفه اي محدود و ابتدايي آنها باعث روابطي ساده و كم زنگ و در عين حال صميمي و محبت آميز و شناخته شده و آرام بود[1].
امّا امروزه رشد و توسعه و تنوع مؤسسات گوناگون كه هر روز شاهد تولّد و خودنمايي آنها سيستم و نيز پيچيدگي كارهاي مختلف و گرفتاري انسانها در قوانين و مقررات پيچيده كه محصول همين روابط متعدّد است، همواره احساس كمبود وقت و فشار رواني و عدم موفقيت و عدم حمايت از طرف ديگران و انواع اختلالات ناشي از آن مثل افسردگي، اضطراب، عصيّيت و تنش و غيره مي نمائيم. كه شهر تهران با حجم جمعيت و ترافيك و پيچيدگي كارها و آلودگي هاي صوتي و هوا و ... تا حدّي مبين اين ادّعاست.
امّا طيفي از گروه هاي ذكر شده در ايران دانشجويان هستند، دانشجويان با توجه به احساسات تند و انتظارات آني، توقّعات فراوان و انرژي فوق العاده از طرفي و نيز حسّ استقلال و صداقت و يكرنگي در اظهارات و بيانات و نگران از آينده تحصيلي و شغلي و ازدواح و تهيه مسكن و اتومبيل و امكانات ديگر در صدد تحليل مسايل مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، ورزشي، اداري و ... جامعه هستند[2].
اوّلين نمود اعتراض و انتقادي دانشجويان در خود دانشگاه از نحوۀ آموزش ها نحوۀ اداره كلاسها، نحوۀ سرويس دهي اداري، نحوۀ ارائه خدمات غذايي، نحوۀ برخورد مسئولان با دانشجويان، نحوۀ اجراي مصوبات دانشگاه و اعتراض به كيفيّت ها و كميت ها و حتّي گاهي اعتراض به مغايرت برنامه ها و سازماندهي ها و نظارت ها با اصول و مباني قانون اساسي و منوّيات مقام عظمي رهبري و يا احكام اوليه و ثانويه اصول و فروع ديني و يا اعتقادات و باورهاي ديني شكل مي گيرد. و در برابر اين قبيل افكار و رفتارها و بينش ها و نگرش ها و گرايش ها دو نوع برخورد مي توان اتخاذ كرد.
الف ) ايجاد بسترهاي پاسخگويي و جلب مشاركت خود آنها در نحوۀ اداره دانشگاه.
ب ) عدم توجّه به مباحث ذكر شده و تهديد دانشجويان به اخراج و انفصال و ...
مسلّم است. در صورت نخست دانشجويان با اطمينان از اعتماد گروه مسئولين و اساتيد و كاركنان قضايي نوعي احساس يگانگي و خودماني در خود مي بينند و با كمك به برنامه ها و كاستي ها و حتّي مشاركت هاي مختلف عمومي و اجتماعي و سياسي كمك دست مسئولين قرار مي گيرند.
توافق و همكاري نسل جوان و مسئولان نهادها و ادارت مختلف اجتماعي و اداري و سياسي از دو جهت باعث سرعت كارها و امور در نهادها و سازمان ها شده و نيز از طرف ديگر رضايت و خوش بيني و خشنودي جوانان را بدنبال دارد. در مقابل در صورت دوّم، اگر تهديد و تحديد از طرف سازمان ها و مسئولين عليه جوانان و دانشجويان بيشتر گردد.
جوانان و دانشجويان عليه اقدامات و كارهاي مسئولين اظهار نارضايتي مي كنند و حتّي به برنامه ريزي ها و خط مشي ها و سياست هاي آنان اعتراض مي كنند. و در مقابل همۀ كارهاي آنها موضوع مي گيرند. و جوانان و دانشجويان هم با امور و كارهايي مثل بدحجابي و بي حجابي و عدم همكاري با فعّليات هاي عمومي نهادها و سازمان ها و كارشكني در برابر آنها با قيافه و شكل ناهنجار عليه اين اقدامات بر مي آيند در اين تحقيق نيز با طرح مسايلي از حمايت هاي اجتماعي در دانشگاه آزاد اسلامي قصد پيدا كردن و كشف ارتباط آن با سلامت رواني هستيم. پس
آيا بين حمايت هاي اجتماعي و سلامت رواني دانشجويان رابطه وجود دارد؟
اهميت و ضرورت تحقيق :
شايد در بناي امروزي هيچ مسئله و موضوعي به اندازه حمايت هاي اجتماعي و سلامت رواني جوانان و دانشجويان وجود نداشته باشد.
علّت اين ادّعا اين است كه حمايت هاي اجتماعي در واقع تحقق همان خواسته ها و علايق و انتظارات دانشجويان و جوانان هستند كه همۀ انتظارات و خواسته هاي آنان در زمينۀ تحصيل، اشتغال و ازدواج و خواسته هاي مختلف اجتماعي و سياسي است.
اگر انتظارات و خواسته هاي جوانان در زمينه تحصيل و رشته هاي مختلف تحصيلي و ادامه تحصيل فراهم گردد.
اگر خواسته هاي جونان و دانشجويان در امر اشتغال و آينده شغلي پس از درس و دانشگاه تأمين  تضمين گردد.
اگر انتظارات دانشجويان در مورد ازدواج و آينده تشكيل خانواده محقّق گردد. اصولاً خود بخود سلامت رواني نيز تا حدّ زيادي تأمين مي گردد. زيرا سلامت رواني امروزه تا حدّ زيادي معلول دست يابي جونان و دانشجويان به رشته و تحصيل مورد نظر و شغل و درآمد مورد نظر و حتّي تشكيل خانواده و ازدواج موّفق است.
فرضيه ها :
بين حمايت اجتماعي و سلامت رواني دانشجويان رابطه وجود دارد.
اهداف تحقيق :
تعيين رابطه حمايت هاي اجتماعي و سلامت رواني در بين دانشجويان طبيعي است براي شناخت اهداف اصلي كه تا حدّ زيادي كلي و عمده هستند به اهداف جزئي تر و فرعي تر نيازمنديم. كه به آنها اشاره مي كنيم.
1 ) حمايت هاي اجتماعي منطقه اي براي دانشجويان چه مواردي است.
2 ) حمايت هاي ملي چه مواردي است؟
3 ) سلامت رواني در اثر حمايت هاي اجتماعي چگونه تغيير مي كنند.
4 ) در صورت بروز مشكلات حمايت هاي اجتماعي تا چه حدي باعث سلامت رواني مي گردد.
5 ) حمايت هاي مالي و اقتصادي يا حمايت هاي سياسي و شخصيتي مهم ترند؟
6 ) چه عواملي در ايجاد و حمايت و بهبود سلامت و بهداشت رواني مي توان شمرد.
(متغيرهاي تحقيق) :
متغيرهاي تحقيق حاضر عبارتند از :
متغير مستقل حمايت هاي اجتماعي :
متغير وابسته : بهداشت و سلامت رواني :
توضيح اينكه در اين تحقيق در اين حدود و هيأت سيستم كه نشان دهيم، حمايت هاي اجتماعي (حمايت والدين از دانشجو در تأمين لباس و شهريه و ... حمايت آموزش و پرورش در ارائه بموقع نتايج و گواهي ها و كنكور و غيره در ثبت نام در تأمين وسايل آمد و شد امكانات و خوابگاه ...) امكانات جرايدي وروزنامه اي و اينترنتي در ايجاد ارتباط آنها با دنياي علمي و آموزشي، حمايت هاي معنوي مسئولين در ارائه خدمات لازم و استقبال از برنامه هاي آنان، حمايت ها ياقتصادي و مالي در ارائه وام و كنار آمدن با شهريه ها، ارائه خدمات اداري و فتوكپي و جزوه و كلاس و كارگاه و آزمايشگاه و لابراتورها و همراهي مسئولين در اجراي متينك هاي دانشجويي در نقد و انتقاد سازنده مسايل منطقه و دانشگاه و مسئولين و نهادها جهت روشن شدن اذهان مردم فضايي از حمايت هاي اجتماعي است كه در صورت اتفاق و اتحاد و تحقق اين امر باعث اعتماد و تفاخر و عزت نفس دانشجويان و در نتيجه سلامت و بزرگي روان دانشجويان مي گردد و خداي ناكرده مختلف و تهديد كردن و ايجاد شرايطي سخت در انفصال و اخراج آنها باعث فشار رواني و عدم تخليه خواسته ها و انتظارات باعث عقده و حسّ انتقام و بدبيني مي گردد كه در اين تحقيق قصد بررسي آن را داريم.
حمايت اجتماعي :هر گونه تأييد افكار و نظرات دانشجويان و خواسته هاي معقول و مقبول آنان از طرف خانواده و نهادهاي مرتبط با دانشجويان را حمايت اجتماعي مي ناميم.
نتيجه گيري :
 نمودارها در بحث حمايت هاي اجتماعي و نيز نمودار سلامت رواني از نظر دانشجويان داراي ارزش هاي اننظاري از نظر آنان را نشان داده است.
 چنانچه در نمودار حمايت هاي اجتماعي در پاسخ بلي 512 مورد در مقابل 215 مورد گوياي اين نكته است. كه دانشجويان از تأثير حمايت هاي اجتماعي در سلامت رواني واقف و آگاه هستند.
 در مورد سلامت رواني هم اغلب پاسخ ها در گزينه هاي بلي و تاحدّي بالاتر بود و در پاسخنامۀ گزارش شده دانشجويان كه در فصل چهارم آمده است. فراواني ها گويايي اين مطلب هستند.
 در مورد سلامت رواني هم اغلب پاسخ ها در گزينه هاي بلي و تا حدّي بالاتر بود و در پاسخنامۀ گزارش شده دانشجويان كه در فصل چهارم آمده است فراواني ها گوياي اين مطلب هستند.
 مثلاً در 4 گزينه اصلاً، در حد معمول، بيش از حد معمول، خيلي بيش از حد معمول اغلب پاسخ ها در گزينه هاي بيش از حد معمول و خيلي بيش از حد معمول علامت خورده است. و اين خود گوياي تأثير سلامت رواني در ميان دانشجويان از نقطه نظرهاي سؤالات پرسشنامه است كه اتفاقاً اغلب سؤالات پرسشنامه سلامت عمومي HGQجنبه حمايتي و پشتيباني دارند.
 آن چيزي كه بايد وقت كرد و در پرسشنامه سلامت عمومي به صورت محتوايي گنجانده شده است، اين است كه پرسشنامه داراي 4 قسمت 7 سؤالي است. يعني هر 7 سؤال شاخص و يا مواردي از حمايت ها و جنبه هاي سلامت را برآورد مي كنند.
·       7 سؤال اوّل و پاسخ هاي داده شده در زمينه سلامت عمومي در مورد حمايت و سلامت جسماني ؛
·       7 سؤال دوم در مورد سلامت و اضطراب وبي خوابي ؛
·        7 سؤال سوم در مورد سلامت و كاركردهاي اجتماعي ؛
·     7 سؤال چهارم در مورد سلامت و افسردگي طراحي و ارائه شده است و اگر قرار است هر بخشي را جداگانه بررسي نمائيم. اين امكان وجود دارد مثلاً اگر 15 سؤال حمايت اجتماعي را با 7 سؤال اول بررسي كنيم. حمايت اجتماعي و سلامت جسماني را بررسي كرده ايم.
در مورد 7 سؤال دوم اضطراب و بي خوابي و نيز 7 سؤال سوم در مورد كاركردهاي اجتماعي و بالاخره 7 سؤال چهارم در مورد افسردگي و ... طراحي و بيان شده است كه در كلّ سلامت رواني را به وجود آورده اند كه هدف اين تحقيق هم كل پرسشنانه يعني 28 سؤال است.
 از نظر ضريب همبستگي نيز كه مورد عمليات قرار گرفته است. ضريب همبستگي بدست آمده 21/0 نشان مي دهد كه بين سلامت عمومي و حمايت هاي اجتماعي رابطه معني دار و مثبت وجود دارد. يعني هر چقدر حمايت هاي اجتماعي از دانشجويان بيشتر شود. سلامت عمومي و رواني دانشجويان بالا مي رود.
·       حمايت هاي تحصيلي دوره دبيرستان نيز حتي در اين پرسشنامه لحاظ شده است ؛
·        حمايت هاي تحصيلي در دورۀ دانشگاه ؛
·        حمايت هاي مالي از آزمايشگاه ها و مسافرت ها و هزينه هاي مختلف دانشجويي ؛
·        حمايت هاي سياسي و اجتماعي از اعزام دانشجو به خارج با دادن بورسيه ؛
·        حمايت هاي جزئي در مورد تهيه جزوه و كتاب و ... ؛
·     حمايت از استعدادها و علايق دانشجويان و موارد ديگر باعث مي شود كه دانشجويان احساس عزت نفس و ارزش گذاري از طرف مسئولين بنمائيد و در خود احساس غرور و ارزشمندي بكنند كه در نهايت مُنجر به سلامت روحي و رواني آنها مي گردد.
منابع و مآخذ :
-        اروشون و همكاران، 1376 ، روان شناسي اجتماعي (ترجمه حسين شكركن)، تهران، رشد ؛
-         اتوكلاين برگ، 1372 ، روان شناسي اجتماعي ، ترجمه علي محمد كاردان، تهران، رُز ؛
-         دلاور علي، 1376 ، روش هاي آماري در علوم تربيتي، تهران، پيام نور ؛
-         حجتي، محمد باقر، 1378 ، اسلام و تعليم و تربيت، تهران، فرهنگ اسلامي ؛
-         سروش ، عبدالكريم، 1374 ، تهران، باران ؛
-         گي، روشنه، 1376 ، تغييرات اجتماعي، ترجمه منصور وثوقي، تهران، ني ؛
-         محمود، منصور، 1358 ، احساس كهتري، تهران ، رشد ؛
-         محمودي، محمدعلي، 1383 ، جوانان و مناسبات نسلي، تهران، جهاد دانشگاهي.
 


برچسب:
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: 1395/4/13 ساعت: ۱۵ توسط:pichakfile : -1.html">

رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي

رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي

رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي

اين فايل داراي فرمت word مي باشد.
موضوع:       رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
 
فصل اول                                    
موضوع پژوهشي                                  
مقدمه                                          
بيان مساله                                    
سوال پژوهشي                                  
هدف پژوهشي                                    
فرضيه تحقيق                                  
تعريف عملياتي متغيرها                            
پيشينه تحقيق                                  
هوش هيجاني                                    
فصل دوم                                    
تاريخچه هوش هيجاني                                
تعريف و پيشينه هوش هيجاني                          
هوش هيجاني و مولفه هاي آن                        
كالبد شكافي يك تسخير هيجاني                            
مختصري درباره بهداشت رواني                        
پيشينه پژوهش                                  
فصل سوم
روش تحقيق                                      
جامعه                                          
روش نمونه گيري                                
فصل چهارم                                    
يافته هاي توصيفي                              
فصل پنجم                                  
بحث و نتايج كلي                                
محدوديت ها                                    
پيشنهادات                                      
فهرست منابع و ماخذ                                
پيوست                                          
 مقدمه :
طرفداران اصلي روان شناسي انسان گرايانه در اين دهه گوردن آلبورت، آبراهام مازلو وكارل راجرز عقيده دارند كه يكي از احتياجات ضروري و مبرم انسان اين است كه نسبت به خودش احساس خوبي داشته باشد هيجان هاي خود را مستقيماً تجربه نمايد و از نظر هيجاني رشد كند.
در حطيه روانشناسي انديشمندان بزرگ از طرفي به علت شناسي دردهاي رواني انسان و از طرف ديگر به طرح روش هايي براي بهره مندي انسان از ظرفيت كامل خود در جهت سلامت عمومي پرداخته اند كه همه در جاي مقبول و هر يك تكامل بخش و يا حداقل مپوش نظريه هاي خود بوده است. فرويد به عنوان چهره ي معروف، روان شناسي نيروي اول معتقد است هسته مركزي روان نژندي يا نورتيك اضطراب است. اضطراب يك ترس دروني شده است ترس از اينكه مبادا تجارب دردآور گذشته يادآوري شوند. (شفيع آبادي و ناصري، 1383 ).
هدف از روان درماني در اين ديدگاه ايجاد سلامت عمومي است. سلامت عمومي دو جنبه دارد يكي هدف از آن سازگاري با محيط بيروني ديگري سازش با محيط دروني، محيط مجموعه عوامل و امكاناتي است كه مواجهه مي تواند از آن ميان براي توسعۀ توانايي هاي خود به منزلۀ يك انسان آزاده دست به انتخاب بزند (با باترسون، 1996 ، به نقل از شفيع آبادي، 1384 ).
در سراسر جريان روانكاري در درجۀ اول بر روش سازش احساسات و عواطف تأكيد مي كند اين احساسات شامل، اضطراب، خصومت و عشق و رنجش و ... و امثال اينها مي شود به مرور كه احساسات روشن تر مي شوند دفاعهاي كه آنها را از نظر به دور مي دارند نيز واضح تر مي شوند و به مرور كه مراجع پذيرش بيشتري را از جانب درمانگر احساس مي كند. عشق و علاقه او به خودش افزايش مي يابد، مي تواند احساسات خود را تحمل كند و از دست زدن به دفاع هايي كه ديگر براي كنترل احساسات لزومي ندارد، بپرهيزد (شفيع آبادي، 1379 ).
به عقيده مازلو (1970) بزرگترين كشف فرويد اين است كه علت عمده بيماريهاي رواني به ترس از دانش درباره خويشتن، درباره هيجان ها، تكانش ها، خاطرات، استعدادها و ... به طور كلي اين نوع ترس دفاعي است به اين مفهوم كه نوعي حمايت از عزت نفس ما و از عشق و احترام ما به خودمان به شمار مي رود ما گرايش داريم كه از هر نوع دانشي كه بتواند باعث شود كه خودمان بدمان بيايد يا احساس حقارت كنيم. (مازسو، ترجمه رضواني، 1384 ).
بيان مسأله :
تحقيقات قبلي نيز نشان داده بين درك و فهم تصاوير و شاخص هاي هوش اجتماعي همبستگي معناداري وجود دارد و دانشوران علوم اجتماعي نيز روابطي بين هوش هيجاني و سبكهاي مختلف مديريت و رهبري و عملكردهاي فردي وجود دارد بيان كرده اند.
انسانها در زمان هاي دور به طور دسته جمع زندگي مي كردند. ارتباط نزديك بين ما و بيماريهاي هراس آور است. در طول تاريخ شرايط گوناگون باعث تضيف جامعه انساني شده است. تا قرن 19 ، از علت بيماري ها اطلاع زيادي وجود نداشت و در نتيجه كنترل بيماري ها مشكل بود.
اما آنچه در حال حاضر مدنظر ماست اين است كه مسئله هوش هيجاني را در ارتباط با سلامت رواني افراد بسنجيم.
زيرا جسم و روان در ارتباط با هم اند. با توجه به اين مسئله مي توان گفت كه مسئله ويژگي هاي شخصيتي از جمله مسائل مهمي است كه مي تواند مورد پژوهش قرار بگيرد در اين جا ما يكي از اين مسائل را درنظر گرفتيم كه سلامت عمومي فرد است.
سوال پژوهشي :
-        آيا هوش هيجاني با كنش اجتماعي رابطه معناداري دارد؟
-         آيا هوش هيجاني با افسردگي اساسي رابطه معناداري دارد؟
-         آيا هوش هيجاني با سلامت رواني رابطه معناداري دارد؟
-         آيا هوش هيجاني با اضطراب و اختلال در خواب رابطه معناداري دارد؟
هدف پژوهشي :
هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني با مؤلفه هاي جسماني، اجتماعي، افسردگي شديد، اضطراب و دركل سلامت رواني باشد شناساندن يك مسئله كه چطور هوش هيجاني در سلامت رواني فرد مي تواند تأثيرگذار باشد و با درنظر گرفتن اينكه خانواده ها با كلامشان وعملكردشان مي توانند كودك را در جهت شناخت خود و رفتارش و در عين حال شناخت ديگران نقش داشته باشد و با توجه به اين كه هوش هيجاني زير مجموعه اي از هوش هيجاني اجتماعي است و مي تواند فرد را در جهت سازگاري با جامعه همراه نمايد.
اهداف فرعي :
1 ) هدف فرعي اول اين پژوهش اين است كه هدف هيجاني يا افسردگي رابطه دارد و آيا افسردگي در هوش هيجاني تأثير دارد.
2 ) هدف فرعي دوم رابطه هوش هيجاني با اضطراب و اختلال در خواب است و اينكه آيا هوش هيجاني در اضطراب و اختلال خواب تأثير بسزايي دارد.
اهميت پژوهش :
عوامل متعددي در سازگاري و رضايت از زندگي دخيل مي باشند كه مي توان هوش هيجاني را در اينجا نام برد كه در جهت سازگاري و بهداشت رواني هرچه بيشتر افراد تأثيرگذار مي باشند.
هوش هيجاني نيز مانند هوش غيرشناختي دشوار است هوش هيجاني نوع ديگري از هوش است كه مشتمل بر شناخت احساسات خويش و استفاده از آن براي اتخاذ تصميم هاي مناسب در زندگي است. توانايي مطلوب خلق و خو وضع رواني و كنترل تكانش هاست عاملي است كه به شكست ناشي از دست نيافتن به هدف و شخص ايجاد انگيزه اميد مي كند (دانيل گلمن، 1374 ، ص 18 ) و در واقع باعث مي شود كه فرد همدل و هم حسي را لمس نمايد.
گلمن ضمن مهم شمردن هوش غيرشناختي وهيجاني مي گويد هوش بهر در بهترين حالت خود تنها عامل 20 درصد از موفقيت هاي زندگي است و 80 درصد موقعيت ها به عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسياري از موارد در گروه مهارت هايي از هوشهايي چه نقش در زندگي امروز دارد.
ديگر از قبيل هوش هيجاني را تشكيل مي دهد.
با توجه به اينكه سلامت رواني در سازگارتري بهتر فرد با محيط پيرامون خود از مسائل اصلي جامعه مي باشد مي توان انتظار داشت كه هوش هيجاني مي تواند چقدر در تأثيرگذاري فرد در سازگاري هرچه بيشتر او با اجتماع خود نقش آفرين باشد و او در جهت كمال و موقعيت روزافزون ياري نمايد.
فرضيه تحقيق :
-        هوش هيجاني با مؤلفه اضطراب رابطه معناداري دارد.
-         هوش هيجاني با سلامت رواني رابطه معناداري دارد.
-         هوش هيجاني با افسردگي شديد رابطه معناداري دارد.
-         هوش هيجاني با كنش اجتماعي رابطه معناداري دارد.
تعريف عملياتي متغيرها :
سلامت رواني :
نمره آزمودني از پرسشنامه سلامت رواني GHQبه دست مي آورد.
هوش هيجاني :
نمره اي آزمودني از پرسشنامه هوش هيجاني به دست مي آورد.
متغيرهاي پژوهش :
متغير مستقل :
در اين پژوهش ميزان هوش هيجاني مي باشد.
متغير وابسته :
در اين پژوهش سلامت رواني متغير وابسته است. (دلاور، 1388 )
تعريف نظري متغيرها :
سلامت رواني :
سلامت رواني حالت مطلوب سلامتي كاركرد آرام و روان بدن است. (اينترنت)
تعريف نظري هوش هيجاني :
هوش هيجاني :
با توانايي درك خود و ديگران يعني شناخت هرچه بيشتر احساسات، عواطف خويش و ارتباط سازگاري فرد و محيط پيوند دارد. (گلمن، 1368 ).
هيجان :
پاسخ به بلافاصله ارگانيسم با توجه به درجه جذابيت يك موقعيت خاص (واكمير، 1990)
پيشينه تحقيق :
احمدي در سال 1370 در تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه بين هوش هيجاني و افسردگي در بين دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهرستان فومن كه نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين هوش هيجاني و افسردگي رابطه وجود دارد.
بهادري در سال 1371 در تحقيقي تحت عنوان مقايسه هوش هيجاني در بين افراد افسرده و افراد عادي حدود سن 20 ساله شهرستان نور كه نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين افراد افسرده و افراد عادي از لحاظ هوش هيجاني تفاوت وجود دارد.
سروري در سال 1380 در تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه بين اضطراب و كنش اجتماعي در بين دانشجويان رشته روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رود هن كه نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين اضطراب و كنش اجتماعي رابطه وجود دارد.
سعيدي در سال 1369 در تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه بين سلامت رواني و اضطراب در بين دانش آموزان مقطع اول دبيرستان شهرستان كاشمر كه نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين سلامت رواني و اضطراب رابطه وجود دارد.
متغير پژوهش و تعريف عملياتي و اطلاعاتي :
هوش هيجاني :
با توانايي درك خود و ديگران يعني شناخت هرچه بيشتر احساسات، عواطف خويش و ارتباط سازگاري فرد با مردم و محيط پيوند دارد. (گلمن، 1380 )
هيجان :
پاسخ بلافاصله ارگانيسم با توجه به درجه جذابيت يك موقعيت خاص (واكمير، 1990، ص 29 ).
سلامت رواني :
سازمان جهاني بهداشت، بهداشت رواني را چنين تعريف مي كند بهداشت رواني در درون مفهوم كلي بهداشت جاي مي گيرد و بهداشت يعني توانايي كامل براي ايفاي نقشهاي اجتماعي، رواني، جسمي،شخصي كه از بهداشت رواني برخوردار است مي توان شمار صفتهاي خود را با دنياي بيرون و درون حمل كند. اگر شخص توان انجام دادن سازگاري با محيط را نداشته باشد تعارض هاي او به صورت نو نشان مي دهد و به شخص نورتيك تبديل مي شود.
علائم جسماني :
تعريف نظري :
علائم جسماني نشانه هاي بيمارگونه خاكي از يك بيماري جسماني هستند كه ممكن است در اثر مصرف دارو و يك بيماري جسماني با يك اختلال رواني ظاهر شدند. (كاپلان و ساروك، 1993 ، ص 95 ).
تعريف عمليات :
علائن جسماني، نمراتي است كه پرسشهاي هفت گانه مقياس Aدر فرم 28 ماده اي پرسشنامه سلامت عمومي به دست مي آيد و ميزان علائم كه هر آزمودني از خود نشان ميدهد ميزان نمره اي است كه در پاسخ دهي به اين مقياس گرفته است.
اضطرراب و اختلال در خواب :
تعريف نظري :
اضطراب، احساس دلواپسي، به علامت انتظار نظري است كه ممكن است دروني يا بيروني باشد. بي خوابي يا اختلال در خواب فقدان يا كاهش توانايي به خواب رفتن است كه به سه كل بي خوابي اول شب، وسط شب و آخر شب ظاهر مي شود. كه غالباً با يك اختلال نظير اضطراب و افسردگي، يك علت عضوي معلوم يا مصرف مواد مربوط مي شود. (كاپلان و سادوك، 1994 ).
فهرست منابع و مآخذ :
1 ) روشهاي آماري در علوم رفتاري، دكتر حسن پاشا شريفي، دكتر جعفر نجفي زند، چاپ نهم، 1379 ، انتشارات سخن ؛
2 ) هوش هيجاني، دانيل گلمن، شريف پارسا، تهران، 1382 ، انتشارات رشد ؛
3 ) بهداشت رواني، دكتر حمزه گنجي، 1372 ؛
4 ) بهداشت رواني، احمد شاملو، چاپ پانزدهم ؛
5 ) تعليم و تربيت اسلامي، دكتر علي شريعتمداري، انتشارات اميركبير، تهران، 1373 ؛
6 ) هنجاريابي آزمون هوش هيجاني سيبر يا شرينگ، (براي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد دانشگاه دولتي در شهر تهران علوم تربيتي) ؛
7 ) ويژه نامه ارزشيابي تحصيلي، فصلنامه تعليم و تربيت شماره 70 –69 ؛
8 ) پايان نامه شماره 15 ،بهار مشوق ؛
9 ) ميلاني فر، چاپ چهارم؛
10 ) پايان نامه شماره 65 ، آزيتا رحيمي ؛
11 9 جان مارشال، ريو انگيزش دميتان، مترجم يحيي سيد محمدي
اين فايل داراي پرسشنامه مي باشد.


برچسب:
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: 1395/4/5 ساعت: ۱۹ توسط:pichakfile : -1.html">

پايان نامه بررسي تاثير ورزش بر سلامت رواني دانشجويان

پايان نامه بررسي تاثير ورزش بر سلامت رواني دانشجويان

پايان نامه بررسي تاثير ورزش بر سلامت رواني دانشجويان

توجه : اين فايل با فرمت ورد بوده و قابل ويرايش است.

اين مقاله كامل است و آماده پرينت است.

موضوع مقاله:

بررسي تاثير ورزش بر سلامت رواني دانشجويان

فهرست مطالب

فصل اول (زمينۀ تحقيق)

مقدمه..................................................................................................................... 12

بيان مسئله............................................................................................................... 13

ضرورت و اهميت پژوهش.................................................................................... 14

اهداف پژوهش ..................................................................................................... 16

فرضيات پژوهش................................................................................................... 18

فصل دوم (پيشينۀ تحقيق)

پيشينۀ تحقيق.......................................................................................................... 20

بخش اول: پيشينۀ نظري تحقيق.............................................................................. 20

مفهوم سلامت رواني.............................................................................................. 20

مفهوم سلامت روان از ديدگاههاي مختلف........................................................... 22

سلامت روان از ديدگاه اسلام ............................................................................... 24

اهداف سلامت (بهداشت) رواني........................................................................... 24

ورزش.................................................................................................................... 26

اثرات ورزش از ديدگاه اسلام............................................................................... 27

اثرات روان شناختي ورزش (ورزش و سلامت رواني).......................................... 28

قسمتي از بيانيۀ انجمن روان شناسي (ISSP)

بخش دوم: پيشينۀ تجربي تحقيق............................................................................ 30

تحقيقات انجام شدۀ داخلي.................................................................................... 30

تحقيقات انجام شدۀ خارجي.................................................................................. 33

فصل سوم (روش پژوهش)

متغيرهاي پژوهش.................................................................................................. 37

تعاريف عملياتي متغيرها........................................................................................ 37

جامعه آماري.......................................................................................................... 37

نمونه آماري و روش نمونه گيري........................................................................... 37

ابزار پژوهش.......................................................................................................... 38

نوع تحقيق.............................................................................................................. 38

اعتباريابي ابزار....................................................................................................... 39

روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات.......................................................................... 39

مراحل اجراي پژوهش........................................................................................... 40

ملاحظات اخلاقي.................................................................................................. 40

فصل چهارم

1)آزمون Tگروههاي مستقل................................................................................ 42

1-1) جدول........................................................................................................... 42

2-1) جدول .......................................................................................................... 42

1-1) نمودار ستوني مربوط به دانشجويان ورزشكار و غيرورزشكار....................... 43

2) آزمون ضريب همبستگي پيرسون..................................................................... 44

1-2) جدول........................................................................................................... 44

2-2) جدول........................................................................................................... 44

1-2) نمودار هيستوگرام مربوط به نمرات سلامت روان دانشجويان....................... 45

3) آزمون ضريب همبستگي پيرسون..................................................................... 46

1-3) جدول........................................................................................................... 46

2-3) جدول .......................................................................................................... 46

1-3) نمودار هيستوگرام مربوط به نمرات سن و سلامت روان دانشجويان............. 47

4) آزمون آناليز واريانس يك راهه........................................................................ 48

1-4) جدول........................................................................................................... 48

2-4) جدول........................................................................................................... 48

1-4) نمودار ستوني مربوط به ترم هاي مختلف...................................................... 49

فصل پنجم

تحليل يافته هاي فرضيه كلي................................................................................. 51

تحليل يافته هاي فرضيه 1...................................................................................... 52

تحليل يافته هاي فرضيه 2...................................................................................... 53

تحليل يافته هاي فرضيه 3...................................................................................... 54

محدوديت ها......................................................................................................... 55

پيشنهادات.............................................................................................................. 56

منابع و مآخذ.......................................................................................................... 57

ضمائم.................................................................................................................... 59

چكيده:

عنوان پژوهش:بررسي تاثير ورزش بر سلامت رواني دانشجويان دختر پيام نور شهر قزوين مي باشد.

جامعه آماري اين پژوهش:از بين دانشجويان، 100 نفر به صورت تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند.

تحقيق توصيفي- تحليلي است و روش جمع آوري اطلاعات در بخش پيشينۀ تحقيق به صورت كتابخانه اي و استفاده از مجلات و كتب و تبادلات داخلي و خارجي مي باشد.

در اين پژوهش از آزمون GHQ28گلدبرگ براي سنجش سلامت روان دانشجويان و يك آزمون محقق ساخته كه تحت نظارت استاد راهنما توسط محقق تهيه شده استفاده شده است.

براي تجزيه و تحليل اطلاعات در قسمت آمار توصيفي از جداول فراواني، درصد، نمودار آماري، ميانگين و انحراف استاندارد استفاده شده است و براي آزمون فرضيه ها از آزمون tگروههاي مستقل، آزمون همبستگي پيرسون، آناليز واريانس يك راهه و نتايج حاصل از جدول فريدمن استفاده شده است.

پس از گردآوري داده ها نتايج نشان داد كه:

- با احتمال 95% اطمينان ميزان سلامت روان دانشجويان ورزشكار و غيرورزشكار متفاوت است. اين نتيجه براساس آزمون tبراي گروههاي مستقل بدست آمد.

- با احتمال 95% اطمينان دانشجويان ورزشكار از سلامت رواني بيشتري نسبت به دانشجويان غيرورزشكار برخوردار هستند. اين نتيجه براساس آزمون ضريب همبستگي پيرسون بدست آمد.

- با احتمال 95% اطمينان بين سن و ميزان گرايش به ورزش در دانشجويان دختر رابطه وجود ندارد. اين نتيجه براساس آزمون ضريب همبستگي پيرسون بدست آمد.

- با احتمال 95% اطمينان ميزان گرايش دانشجويان دختر در ترم هاي مختلف به ورزش متقاوت است و دانشجويان ترم هاي 4 و 7 تمايل بيشتري به ورزش دارند. اين نتيجه براساس آزمون آناليز واريانس يك راهه بدست آمد.

فصل اول

مقدمه:

سلامت هر جامعه اي وابسته به سلامت تك تك افراد آن جامعه است و اين سلامت در دو جنبه بايد مدنظر قرار گيرد؛ اول در جنبه ي جسماني و دوم در جنبه ي رواني. براي تامين بهداشت جسماني همواره توجهات خاصي در سازمانهاي جامعه ما بوده است، اما از جنبه ي رواني به صورت سازمان يافته، در سالهاي اخير، توجهاتي صورت پذيرفته؛ براي بهداشت رواني جامعه نيز مسئله ي پيشگيري قبل از درمان، بهترين راه حل است و مطلوبترين آن پيشگيري نوع اوليه مي باشد كه درتعريف به معني روشهاي جلوگيري از ايجاد اختلالات رواني در جامعه است.

بدون شك رفتار بشر تابع تماميت وجود اوست بدين معني كه روان تابع جسم و جسم تابع روان است؛ امروز تحقيقات نشان مي دهد كه ناراحتي هاي جسماني، اختلالات رواني را به همراه داشته و برعكس؛ ولي نكته برجسته در تقويت قواي جسماني، حفظ روان سالم مي باشد.

از جمله عوامل مؤثر در سلامت رواني[1]، ورزش است كه حتي امروزه به عنوان يك روش درماني در درمانهاي جسماني و رواني از آن استفاده مي شود. طي دهه هاي اخير گرايش آدمي به سوي ورزش رشد قابل ملاحظه اي يافته است به گونه اي كه فعاليت هاي ورزشي از ضروريات گريزناپذير دنياي كنوني گرديده و متخصصان بر نقش حياتي ورزش در سلامتي انسان از جنبه هاي گوناگون تاكيد كرده اند.

بيان مسئله:

مسئلۀ مورد بررسي در تحقيق حاضر، بررسي سطح سلامت روان در بين دانشجويان دختر ورزشكار و غيرورزشكار دانشگاه پيام نور قزوين مي باشد.

باتوجه به گسترش روزافزون اختلالات رواني در سطح جامعه، به خصوص دختران دانشجو كه هم مادران فردا و هم آينده سازان كشورند، اين پژوهش به بررسي رابطۀ سلامت روان با ميزان انجام فعاليتهاي ورزشي در هفته در بين دانشجويان دختر پيام نور قزوين پرداخته است.

در بيست سال گذشته توجه بسياري به مسائل روان شناسي و روان درماني همراه با فعاليت بدني شده است؛ بعضي از پزشكان در مواردي مثل كم خوابي، كم كردن وزن و ضعف هاي عضلاني مثل كمردرد، كسب هماهنگي هاي عصبي و عضلاني در بعضي از انواع فلج، توان بخشي، نداشتن اشتها، داشتن اضطراب يا هيجانات روحي، بي قراري ها، افسردگي ها، احساس پوچي و بسياري ديگر از موارد، بيمار خود را به ورزش كردن تشويق مي نمايند.

نتايج تحقيقات مختلف نشان داده است كه انجام انواع مختلف نرمش ها، علاوه بر فوايد جسمي فراوان، بر مقابله با مشكلات عصبي و رواني نيز آثار مفيدي دارد. از طرف ديگر براي رسيدن به توسعۀ پايدار در هر جامعه اي علاوه بر برنامه ريزي، مديريت صحيح و استفاده از فن آوري مناسب، استفاده از منابع انساني كارآمد اهميت بسياري دارد. جامعه اي كه نيروي انساني سالم و شادابي داشته باشد، اين امكان را خواهد داشت كه در جهت توسعه ي واقعي، سريع تر گام بردارد.

ضرورت و اهميت پژوهش:

مشكلات در زمينۀ بهداشت روان از بدو پيدايش بشر وجود داشته است و هيچ فردي از هيچ طبقۀ اقتصادي-اجتماعي خاصي در مقابل آن ها مصونيت نداشته و خطري است كه بشر را مرتباً تهديد مي نمايد.

امروزه پيشرفت صنعت و تكنولوژي در جوامع انساني، قدرت و ثروت را افزايش داده ولي امكان زندگي با آرامش، صلح و اطمينان از اعتدال و تناسب، كنار رفته و مشكلات عصبي، رواني و روان تني، جانشين آن شده است. عواقب فيزيكي و روان شناختي چنين مشكلاتي، توانايي براي عملكرد در خانواده، جامعه و محل كار را مختل كرده و در بسياري از موارد باعث از هم پاشيدگي خانواده ها، سوء مصرف مواد، خودكشي، بي كاري، فقر و انزواي اجتماعي مي گردد؛ در حالي كه بسياري از اين عواقب بحراني باتوجه به مسائل مربوط به بهداشت روان و حمايت به موقع افراد، قابل پيشگيري است.

اگر به ساخت فيزيكي انسان توجه كنيم متوجه مي شويم كه انسان به طور فطري براي رشد و تكامل همه جانبۀ خود به انواع گوناگوني از فعاليتهاي جسماني نياز دارد. در جوامع  مختلف امروزه از ورزش به عنوان يكي از روشهاي درماني در درمان مبتلايان به افسردگي استفاده مي شود. به طوريكه نتايج ثمربخشي به همراه داشته است (نعمت اله زاده ماهاني؛ 1371). از طرف ديگر سلامت روان بر سلامت فيزيكي هم تاثير دارد، پژوهشهاي اخير ثابت كرده اند كه يك سري از اختلالهاي فيزيكي و جسمي به شرايط خاص روان مرتبط هستند. مطالعات طولاني مربوط به تاثير ورزش بر ويژگي هاي شخصيتي و سلامت رواني افراد نشان داده است كه ورزش و تربيت بدني نه تنها به عنوان يك فعاليت تفريحي بلكه به عنوان يك ابزار آموزشي-تربيتي، اهداف رواني-اجتماعي فراواني را به دنبال دارد (درخشان مباركه، 1376). هر تجربۀ حركتي يا تغيير جسماني، يك تغيير يا تجربۀ رواني را به دنبال دارد؛ ورزش از جمله روش هاي تكامل جسماني، رواني و اجتماعي محسوب مي­گردد، زيرا شركت در فعاليتهاي ورزشي، افراد را از نظر فضايي و مكاني به هم نزديك مي كند، راهها و فرصتهاي بسياري را براي ماهر شدن در اجتماع فراهم مي آورد و به طور كلي يك جريان آموزشي در ابعاد فرهنگي و اجتماعي را براي فرد ايجاد مي كند. همچنين ورزش در سلامت و آمادگي جسماني، تعادل و ثبات، رشد اعتماد به نفس، تصوير بدني و اجتماعي مثبت و تامين نيازهاي دوستي، رقابت، جلب توجه، تقويت گروهي و امنيت تاثير دارد (درخشان مباركه، 1376).

مي توان نتيجه گرفت كه ورزش نقش مهمي در سلامت رواني انسانها و در نتيجه جامعه ايفا مي كند (به طوريكه در سال 2002 شعار بهداشت جهاني «تحرك رمز سلامتي» عنو ان شده است)؛ همان طور كه روشن است قسمتي از جامعۀ ما را دانشجويان تشكيل مي دهند، لذا هر چه بيشتر بتوانيم دانشجويان را به سمت ورزش سوق دهيم به همان ميزان به سلامت جامعه خود كمك نموده ايم؛ يكي از عوامل تحقق اين امر انجام تحقيقات و بررسي هايي در زمينۀ تاثيرات مثبت ورزش بر سلامت رواني دانشجويان، جهت اثبات و اطلاع رساني اين مهم به ايشان و مسئولين امر مي باشد.


برچسب:
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: 1395/4/1 ساعت: ۲۰ توسط:pichakfile : -1.html">

بررسي شيوه هاي فرزندپروري و سلامت روان

بررسي شيوه هاي فرزندپروري و سلامت روان

بررسي شيوه هاي فرزندپروري و سلامت روان

اين فايل ورد و اماده پرينت ميباشد

موضوع مقاله :      بررسي شيوه هاي فرزندپروري و سلامت روان

=====================================================

فهرست مطالب

- فصل اول

مقدمه

بيان مسئله

اهداف پژوهش

اهميت پژوهش

سوال و فرضيه پژوهشي

تعاريف نظري و عملياتي شيوه هاي فرزندپروري

تعاريف نظري و عملياتي سلامت رواني

فصل دوم : ادبيات و پيشينه ي تحقيق

الف. نظريه هاي شيوه هاي فرزندپروري

- نظريه ي گوردن

- نظريه ي درايكورز

- نظريه ي زيگمن

- نظريه ي وينترباتوم

ب. تحقيقات صورت گرفته در داخل و خارج از كشور

- تحقيقات در داخل كشور

- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور

ج . انواع خانواده ها

1- اهميت خانواده

- خانواده به عنوان سيستم

- خانواده به عنوان معلم و الگو

- خانواده به عنوان كانون محبت و امنيت

2- انسان محصول تربيت

3- تربيت و نقش آن در خانواده

- نقش پدر و اهميت حضور او در خانواده

- نقش مادر و اهميت حضور او در خانواده

4- عوامل موثر بر روابط والد و فرزندي

5- نقش خانواده و تاثير آن بر شخصيت كودك

6-  رابطه ي والد و فرزندي و نقش ان در بهداشت رواني خانواده

د. خانواده و سلامت رواني فرزندان

1- مفاهيم و تعاريف اساسي

2- موضوعات مهم در تربيت فرزندان

3- مفاهيم و تعاريف سلامت رواني

ه. راهبرده هاي ايجاد بهداشت رواني در خانواده

ي. سلامت رواني

1- الگوي وينتر باتوم

2- سلامت رواني در مكاتب مختلف

3- نقش خانواده بر سلامت رواني

4- نقش فرزندان برسلامت رواني

5- عوامل موثر بر سلامت روان

6- نظام اجتماعي و اقتصادي روان

- نظام اجتماعي و اقتصادي والدين

- نقش اقتصاد در خانواده

- وضعيت اجتماعي اقتصادي والدين

- معنويت در خانواده امروز

چكيده :

اين پژوهش به بررسي شيوه هاي فرزندپروري و سلامت روان مي پردازد كه

- آيا بين شيوه هاي ديكتاتوري از سبك فرزندپروري و سلامت رواني رابطه ي معني داري وجود دارد؟

- آيا بين شيوه هاي سهل انگاري از سبك هاي فرزندپروري و سلامت رواني رابطه معني داري وجود دارد؟

- آيا بين شيوه هاي دموكراتيك از سبك هاي فرزندپرري و سلامت رواني رابطه معني داري وجود دارد؟

و فرضيه هاي مربوط به آن عبارتند از :

- بين سبك ديكتاتوري و سلامت رواني رابطه معني دار وجود دارد.

- بين سبك سهل انگاري و سلامت رواني ابطه ي معني دار وجود دارد.

- بين سبك دموكراتيك و سلامت رواني رابطه ي معني دار وجود دارد.

همچنين از تست هاي شيوه هاي فرزندپروري ديانابامرنيد و تست سلامت رواني GHQ28بر روي 70 نفر از دانش آموزان فرهنگسراي خانواده جمع آوري گرديد با توجه به فرضيه هاي فوق و نتايج با استفاده از آمار توصيفي Tاستودنت نتايج زير بدست آمده .

- بين سبك ديكتاتوري و سلامت رواني رابطه ي معني داري وجود نداشت و فرضيه صفر قبول شد.

- بين 2 سبك ديگر يعني سبك هاي سهل انگار و سبك دموكراتيك رابطه ي معني داري وجود دارد و فرض صفر رد مي شود.

- مقدمه

اگر به تاثير خانواده در شكل گيري شيوه هاي فرزند پروري نظري بياندازيم متوجه مي شويم كه بچه ها از طريق روابط تاثير گذاري و تاثير پذيري مي شوند و در واقع اين كانون گرم خانواده است كه انسانها و افراد را مي سازد و اين ساختن ها در كودكي بيشتر است و در دوران حساس زندگي خود زير سلطه پدر و مادر است (هيلگارد ، 1369

در سده هاي اول ميلادي شيوه هاي فرزندپروري تا حدودي تند و خشن بود و بيشتر به والدين توصيه مي شد به جاي لوس كردن كودك و در آغوش كشيدن كودك با او به جديت رفتار كنند اين روش خشن تا حدودي زير نفوذ مكتب رفتار گراي بود و هدف اين مكتب ايجاد عادت (خوب) و خاموش كردن عادت (بد) بود اين ديدگاه را عيني ، كنترل كننده و غير عاطفي مي دانستند نقل قولي است از واتسون بنيان گذار مكتب رفتارگرايي كه مي گويد : با بچه ها طوري رفتار كنيد كه گويي يك بزرگسال است كم سن و سال با او به شيوه هاي عيني و با استواري ملاطفت آميز رفتار كنيد هرگز او را به آغوش نكشيد و روي زانوي خود ننشانيد (واتسون ، 1928 به نقل از رئيس دانا 1370).

در دهه 1940 اين روند به سمت جمعيت سهل گير و انعطاف پذير بيشتري پيدا و به طور كل دگرگون گرديد از جمله طرفداران اين ديدگاه مي توان به بنيامين اسپاك اشاره نمود او به والدين توصيه مي نمود از شم طبيعي خود پيروي كنند و از برنامه هاي انعطاف پذيري كه هم با نيازهاي خود آنها هم با نيازهاي كودك سازگاري داشته استفاده نمايند (هيلگارد و همكاران ، 1983، ترجمه براهني و همكاران 1373) و به نظر من والدين عصر جديد زياد اين شيوه را مناسب نمي دانند و حال آنكه مهم ترين كانون رشد و تربيت كودك خانواده است پس چه بايد كرد؟قدري تامل برانگيز است.طفل با امكانات بالقوه ارثي پا به محيط خانواده مي گذارد و بعد اين محيط است كه با قدرتهاي رفتاري از بدو تولد و حتي قبل از آن او را احاطه كرده و فرايند اجتماعي شدن به بركت تعامل با تك تك اعضاي خانواده مي باشد و از طرف ديگر والدين بايد با ايجاد روابط عاطفي سالم و سازنده ابراز محبت و پذيرش كودك و با تعيين ملاك هاي با ثبات از رفتارهاي مطلوب بهترين و موثرترين شيوه هاي اجتماعي شدن و بناي يك تربيت صحيح را فراهم كنند (مامن و همكاران مترجم ياسايي 1375).

يكي از عوامل اساسي در تربيت فرزندان ، ايجاد سلامت رواني در آنهاست.اگر زمينه سلامت رواني را در خانواده ايجاد كنيد ، داراي فرزنداني با شخصيت ، متعادل ، سازگار ، با عاطفه ، اجتماعي ، با اعتماد به نفس ، مسئوليت پذير ، منطقي ، عادل و... خواهيد داشت.به بيان ديگر اگر فرزنداني با سلامت فكر قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران مي خواهيد كه قادر با تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي و حل تضادها و تمايلات شخصي به طور منطقي يا عادلانه مناسب شوند و سه فضاي اساسي زندگي ، عشق ، كار و تفريح در آنها به وجود آيد بايد والدين زمينه بهداشت رواني را در خانواده مهيا كنند.و سلامت رواني به سالم و متعادل بار آوردن شخصيت فرزندان از طريق فراهم آوردن محيط مناسب  براي تامين نيازها و شكوفايي استعدادها مربوط مي شود (ميركمالي ، 1378).

بيان مسئله

والدين اولين كساني هستند كه زير بناي شخصيت سالم يك نوجوان را گذراند دوره نوجواني همواره نمي توان دوره خاص باشد نوجوان خام است بسيار از مشكلات آنان را به بي تجربه نسبت مي دهند اگر چه ممكن است نوجوان مهارتي كسب نكرده باشد ولي اين بدان معني كه نتوانسته كاري انجام دهد و در بعضي خانواده ها در بين والدين و نوجوانان درگيري وجود دارد همين امر موجب مشكلات چندي در دوران بلوغ يعني همين نوجواني مي گردد مثال (درون گرايي و گوشه گيري) مي شود در خانواده هايي كه هر دو والد تندخو و مستبد هستند نه پسر و به دختر الگو مناسب براي براي رفتار مناسبي را فرا بگيرد اين خانواده ها زير بناي مشكلات نوجوان را خود مي گذارند چه بسا باعث مشكلات بعدي آنان مي شوند.همچنين خانواده هايي هستند كه والدين ايده آل دارند و هر دو با احترام و توام با تفاهم و صميميت موجب رشد عقلاني عاطفي در همه زمينه ها را فراهم مي آورند (احدي و بني جمالي 1374 شعاري نژاد 1349 به نقل از شمس نجفي 1385).

- آيا بين شيوه هاي فرزند پروري و سلامت رواني رابطه معني داري وجود دارد؟

اهداف پژوهشي

پدر و مادرها براي به دست آوردن ابتكار عمل و انجام وظيفه تربيتي فرزندان الزاماً بايد اطلاعات خود را هر روز غني تر كنند تا بتوانند بر كودكان خود موثر واقع شوند والدين بايد بدانند كه كودكان در هر شرايطي توانايي انجام دادن چه كارهايي را دارد و متناسب با توانايي هاي آنان از آنها انتظار داشته باشند نوجوان به خاطر پشت سر نهادن دوران كودكي با تغييراتي در بدن خويش مواجه مي گردد حال آنكه اين تغييرات در روان و برخورد او در جامعه گسترش مي يابد اينكه كيست و در كجا قرار دارد و چه نقشي بايد داشته باشد اگر او بتواند اين تغييرات را يكپارچه كند خويشتن پنداري پيدا خواهد كرد اما اگر نتواند خود را بشناسد كه البته اين مقوله به كمك والدين ميسر مي شود با سردرگمي بر هم خوردن سلامت رواني او رو به رو خواهد شد و پيامد آن تزلزل در اعمال و رفتار كودك و نوجوان خواهد بود بزرگ كردن  فرزندان يكي از دشوارترين مسئوليت هاست كه بزرگسالان در زندگي خود بر عهده دارند با وجود اين غالب مردم براي پدر و مادر شدن آمادگي ندارند بعضي از مردم دچار مشكلات عاطفي يا فشارهايي در زندگي كه مانع از آن مي شود كه والدين خوبي باشند (برگس و كانجر 1987).

به طور كلي هر ويژگي رفتاري و عاطفي مي تواند بر روي سلامت رواني نوجوان ما اثر گذار باشد.اين تحقيق درصدد است.

ارتباط بين شيوه هاي فرزند پروري و سلامت روان را بررسي كند:

1-آيا بين سبك ديكتاتوري و سلامت رواني رابطه ي معني وجود دارد ؟

2-آيا بين سبك سهل انكاري و سلامت روان رابطه معني داري وجود دارد؟

3-آيا بين سبك دموكراتيك و سلامت روان رابطه معني داري وجود دارد؟

اهميت و ضرورت پژوهش

رفتار والدين و مربيان بطور كلي بزرگترها با نوجوانان و كودكان خود از اهميت خاصي برخوردار است و آنها هستند كه با كنش هاي بهنجار و نابهنجار خويش گاهي سرنوشت نوجوان را تغيير مي دهند و او را به بيراهه مي كشاند يا راه درست زندگي را به او نشان مي دهند دانستن اين موضوع كه فرزندان ما در سنين نوجواني دستخوش چنين تغييراتي مي شوند و او بايد خود را با تمام اين تغييرات هماهنگ كند و به جاي ايجاد نگراني در نوجوان احساس اميد را در او پرورش دهيم.پدر و مادر آگاه و فهميده محيطي سرشار از محبت و تفاهم را به وجود مي آورند و به فرزندان خود فرصت مي دهند مشكلات و مسائل دوران نوجواني را به آساني در محيط خانواده حل نمايند.

والدين در اين ميان با مهر و محبت اين حمايت  و امنيت را درنوجوان ايجاد كرده و منجر به ارتقاي سلامت رواني كودك و نوجون خود مي گردد.با توجه به اين مهم در اين پژوهش برانيم كه بررسي نماييم كدامين روش رابطه مثبت بيشتري با سلامت رواني نوجوان ما دارد علي رغم اين كه تحقيق در مورد رابطه بين سلامت روان و شيوه هاي فرزند پروري نشانگر يك رابطه علت و معلولي نيست با اين حال تحقيق زمينه را براي تحقيقات علي آينده فراهم كند.

سوال

1-آيا بين شيوه هاي فرزند پروري والدين سخت گير (مستبدانه) با سلامت رواني فرزندان رابطه ي معني داري وجود دارد؟

2-آيا بين شيوه هاي فرزند پروري والدين سهل گير با سلامت رواني فرزندان رابطه ي معني داري وجود دارد؟

3-آيا بين شيوه هاي فرزند پروري والدين قاطع و منطقي (دموكراتيك) رابطه معني داري وجود دارد؟


برچسب:
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: 1395/4/1 ساعت: ۲۰ توسط:pichakfile : -1.html">